Høringssvar

Vi kommenterer og kommer med forslag til forbedringer, når regeringen udarbejder lovforslag. Vi er ofte formel høringspart og derfor i dialog med beslutningstagere, før en ny lov eller et nyt regelsæt bliver til. Her kan du læse vores høringssvar.

HØRINGSSVAR 2024

Høringssvar vedr. ophævelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre
Vi er i Røde Kors meget optagede af, at ophævelsen af reglerne om kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre ikke fører til, at kvinder på krisecentre får mindre tilgængelig og brugbar information om gældende tilbud og rettigheder. Vi ved, at en af de centrale barrierer for, at kvinder forlader et voldeligt forhold, netop er manglende kendskab til eller usikkerhed omkring gældende rettigheder og muligheder for hjælp.


Høringssvar vedr. fagligt grundlag for opsporing og indsatser vedr. vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter 
Røde Kors har med stor interesse læst udkastet til Fagligt grundlag for opsporing og indsatser vedr. vold i nære relationer og æresrelaterede konflikter. Det er et solidt, gennemarbejdet og velunderbygget materiale, og det er vigtigt, at vi får en samlet viden at handle ud fra, hvilket dette materiale muliggør. Samtidig synes vi, at rapporten mangler et fokus på efterværnstilbud til voldsudsatte, og at dette bør fremgå. 

Høringssvar vedr. anbefalinger fra Taskforce om udenlandsk arbejdskraft og ændring af gebyrer for autorisation af sundhedspersoner
Røde Kors er overordnet positivt indstillet overfor lovforslagets formål om at imødekomme udfordringen med, at autorisationsprocessen for ansøgere og arbejdsgivere kan opleves som langvarig, ufleksibel og uigennemsigtig. Vi finder det positivt, at man med lovforslaget lægger op til, at det bliver muligt for ansøgere at påbegynde evalueringsansættelse og sideløbende gennemføre øvrige autorisationsbetingelser.Røde Kors vil i forbindelse med lovforslaget pointere, at livet udenfor arbejdet ofte har afgørende betydning for muligheden for kunne rekruttere og fastholde medarbejdere. Derfor mener vi ikke, at et beskæftigelsesrettet fokus bør stå alene. 

Høringssvar_vedr. ny opholdsordning på baggrund af uddannelsestilknytning
Røde Kors er overordnet positivt indstillet overfor, at de personer, som lovforslaget vedrører, får mulighed for færdiggøre deres uddannelse og efterfølgende får mulighed for at træde ind på det danske arbejdsmarked gennem etableringen af en ny opholdsordning på baggrund af uddannelsestilknytning. 

Høringssvar vedr. skærpede betingelser for kontanthjælp
Røde Kors deler aftalepartiernes ambition om, at endnu flere flygtninge og indvandrere opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende for deres muligheder for at blive selvforsørgende, lære dansk og deltage aktivt i det danske samfund. Røde Kors mener dog ikke, at en udvidelse af personkredsen som fremadrettet skal modtage den lave selvforsørgelses og hjemrejseydelse er den rette vej at gå i forhold til at sikre længerevarende fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine og lov om Udbetaling Danmark
Røde Kors er enig i, at der er behov for at styrke forsørgelsesgrundlaget til både voksne udlændinge, som bor sammen med og reelt er forsørgere for et barn, som er adskilt fra deres forældre pga. krig i hjemlandet og til gifte kvinder, der er alene med deres børn i Danmark. Røde Kors bakker yderligere op om, at kommunerne får længere tid til at overtage flygtninge fra indkvarteringssteder, når de får opholdstilladelse.

HØRINGSSVAR 2023

Høringssvar vedr. vejledning til barnets lovs generelle bestemmelser

Røde Kors finder overordnet vejledningen meget positiv. Røde Kors er glade for, at inddragelsen af civilsamfundet indgår i vejledningen, da samarbejdet mellem civilsamfund og kommuner er afgørende for helhedsorienteret støtte til målgruppen af børn, unge og deres familier.

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (videreførelse og udvidelse af igu-ordningen)

Røde Kors’ erfaring er, at det er afgørende for integrationen, at flygtninge bliver en aktiv del af det danske samfund og særligt gennem beskæftigelse. Røde Kors finder integrationsgrunduddannelsen vigtig, fordi den kombinerer oplæring på virksomheder med skoleperioder (fx danskundervisning og efteruddannelse). Yderligere er det positivt, at sprogundervisning bliver et centralt element, da det er veldokumenteret, at begrænsesede danskkundskaber kan være en barriere for at opnå job. 

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af midlertidig opholdstilaldelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder

Røde Kors deler regeringens opfattelse af, at vi har en særlig forpligtelse overfor de personer, der har bistået den danske indsats og som har behov for beskyttelse i Danmark. I Røde Kors ser vi derfor også positivt på, at der nu kommer afklaring vedr. de evakuerede afghaneres opholdsgrundlag, da en del af opholdstilladelserne står til at udløbe i slutningen af året. En forlængelse af særloven og fortsat mulighed for at ansøge om asyl giver et perspektiv på de evakuerede afghaneres ophold og videre liv i Danmark.

Høringssvar vedr. ny fødeplan Region Sjælland 

Røde Kors foreslår, at samarbejdet med civilsamfundet tænkes ind i fødeplanen, da civilsamfundet kan spille en vigtig og supplerende rolle i tidlig opsporing og støtte til sårbare gravide, partnere eller nybagte forældre med behov for en særlig indsats. 

Høringssvar vedr. ny fødeplan Region Hovedstaden 

Røde Kors finder det meget positivt, at fødeplanen har fokus på at understøtte et tættere samarbejde med civilsamfundet og planer om at indgå partnerskaber med civilsamfundsorganisationer om tidlig opsporing og støtte til gravide, partnere eller nybagte 
forældre med behov for en særlig indsats. 

HØRINGSSVAR 2022


Høringssvar vedr. udkast til forslag om barnets lov
Røde Kors finder det positivt, at frivillige sociale organisationer indgår i forhold til samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og frivillige sociale organisationer. Røde Kors finder det imidlertid hensigtsmæssigt, at civilsamfundet også mere systematisk indtænkes som en supplerende forebyggende støtte, når relevant. Yderligere anbefaler Røde Kors et fokus på trivsel og udvikling for børn, der har opholdt sig på krisecentre, uledsagede mindreårige flygtninge samt betingelserne for anbringelse af børn og unge på sikrede institutioner. 

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Ændring af udvisningsreglerne samt indsættelse af reglerne om udvisning af udlændinge omfattet af EU-reglerne)

Røde Kors bemærker i høringssvaret, at en generel henvisning til Danmarks internationale forpligtelser gør retstilstanden mindre gennemsigtig – og at forslaget derfor bør medføre, at det sikres, at afgørelserne fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol opdateres løbende og er tilgængelig for både borgere, anklagere, forsvarere og dommere. Endvidere anser Røde Kors udvisning som en alvorlig og indgribende tillægsstraf, hvorfor vi i høringssvaret påpeger vigtigheden af proportionalitetvurderinger, herunder særligt for udlændinge med mange års ophold i Danmark og for flygtninge, der ved udvisning vil komme på tålt ophold. Endvidere udtrykker vi vores bekymring over, om forslaget på sigt fører til, at flere udvisningsdømte indkvarteres Udrejsecenter Kærshovedgaard.

Høringssvar vedr. forslag om ændring af lov om indsamling mv.
Røde Kors opfordrer i høringssvaret til, at lovændringen også giver anledning til en modernisering af reglerne for hvervning af faste støtter, sådan at det fremover kan ske på samme måde som hvervning af medlemmer. Røde Kors i høringssvaret til bemærkningerne i ISOBROs høringssvar og bakker blandt andet op om argumentationen om, at borgerne i dag i stigende grad ønsker at støtte velgørende organisationer uden nødvendigvis at være formelt bundet af et medlemskab.

Høringssvar til Lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, sundhedsloven og integrationsloven)
Røde Kors er optaget af, at vi sikrer en god modtagelse og ordentlige levevilkår for nyankomne flygtninge. Med en særlov, der er blevet udarbejdet og vedtaget indenfor en meget kort tidsramme, er det også væsentligt, at der nu lægges op til en række justeringer og ændringer.

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025)
Røde Kors gør opmærksom på, at indsatte skal have adgang til at have frivillige besøgsvenner, som det fremgår af besøgsbekendtgørelsen. Røde Kors ser positivt på, at besøg fra nærtstående undtages begrænsning af den indsattes ret til besøg, men henleder samtidig opmærksomheden på besøgsbekendtgørelsens §§ 19-21, som opfordrer kriminalforsorgsområdet til at overveje, om der i institutioner, som er tilknyttet en ordning med besøgsvenner kan formidles besøg af egnede personer som besøgsvenner til indsatte med ringe kontakt til omverdenen. Røde Kors opfordrer i den forbindelse til, at besøgsvenner sidestilles med nærtstående for den gruppe. 

Høringssvar til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
Røde Kors hilser det velkomment, at der bliver skabt de bedst mulige rammer for at tage imod fordrevne personer og deres familier fra Ukraine. Røde Kors finder det dog særdeles kritisabelt, at lovforslaget lægger op til at anvende 2. mia. kr. af udviklingsbistanden til at finansiere modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. 

Høringssvar til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse mv. 
Røde Kors støtter i høringssvaret op om at lave et mere cirkulært affaldssystem, men opfordrer kraftigt til, at humanitære organisationer får en mere fremtrædende rolle. 

HØRINGSSVAR 2021

Høringssvar vedr. ny fødeplan Region Syddanmark 
Røde Kors finder det meget positivt, at fødeplanen indeholder et indsatsområde om patientforløb i et tværfagligt og tværsektorielt perspektiv, da det tværsektorielle samarbejde er helt centralt i forhold til tidlig forebyggelse og lighed i sundhed.

Høringssvar til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
Røde Kors minder i høringssvaret om at uanset hvilke øvrige restriktioner der pålægges indsatte, er det vigtigt at bevare muligheden for en besøgsven.

Høring om nedlæggelse af Oplysningsudvalget
Røde Kors mener, at det er vigtigt med et armslængdeprincip i forhold til midler til oplysnings- og engagementsskabende aktiviteter, og opfordre til at dette skabes med en anden model.

Forslag til Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået
Røde Kors deler regeringens opfattelse af, at vi har et særligt ansvar overfor de personer, som har bistået den danske indsats i Afghanistan samt deres nærmeste familie. Røde Kors mener også, at det er helt afgørende, at vi hurtigst muligt skaber klarhed over deres opholdsgrundlag, så de kan komme ud i landets kommuner og påbegynde deres nye liv i Danmark.

Høringssvar ang. Task Force Evakuerings rapport om børn i de syriske lejre

Røde Kors er overordnet enige i de observationer og analyser, der fremlægges i rapporten. Vi påpeger samtidigt i høringssvaret bl.a. nogle juridiske aspekter, som vi mener burde udfoldes yderligere.

Høringssvar til forslag til hjemmel til fuldbyrdelse af afgørelser om foranstaltninger.

Røde Kors finder det positivt, at der med lovforslaget kommer et klart hjemmelgrundlag for fuldbyrdelse af børne- og ungeudvalgenes afgørelser efter udlændingeloven. Røde Kors finder det derudover positivt, at det fremgår af bemærkningerne, at tvangsindgreb alene må anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, samt at den mindreåriges repræsentant, familie og andet netværk kan spille en vigtig rolle i afgørelserne.

Høringssvar på hjemlen til separat indkvartering af mindreårige af gifte og samlevende mindreårige udlændinge.

Røde Kors tager naturligvis afstand fra enhver form for tvang i ægteskaber og udnyttelse af mindreårige, ligesom vi også tager afstand fra ægteskab med børn. Det er derfor vigtigt, at alle parter involveret i modtagelse af asylansøgere har skærpet opmærksomhed og tilsyn i modtagelsen af mindreårige i samliv eller ægteskab. En hver adskillelse af mindreårige over 15 år bør være baseret på grundige socialfaglige vurderinger.

Høringssvar til forslag om etablering af modtagecentre i tredje lande

Danmark har en lang tradition for at yde beskyttelse til dem, der søger international beskyttelse i Danmark. For Røde Kors er det afgørende, at vi også fremover kan sikre denne internationale beskyttelse i overensstemmelse med Flygtningekonventionen, uanset hvor denne beskyttelse måtte blive givet.

Røde Kors’ høringssvar til Handlingsplan for cirkulær økonomi

Røde Kors er yderst positive over for en handlingsplan for cirkulær økonomi. Vi har tidligere ønsket et sådant initiativ, da vi mener, at en samfundsøkonomisk tilgang til virkemidler og værktøjer vil styrke og motivere den cirkulære økonomi mest muligt.

Røde Kors' prioriteringer til en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi

Danmark skal have en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi. Røde Kors mener, at bistanden skal bruges, hvor behovet er størst. Skrøbelighed skal være et centralt omdrejningspunkt i strategien og den humanitære ambition skal være stærkere. Vi anbefaler desuden af verdensmål 3 om sundhed og trivsel styrkes, at vi skal prioritere klimatilpasning højere og at Danmark skal styrke fokus på unge som målgruppe og som forandringsagenter.

Høringssvar til Region Sjællands frivillighedspolitik 2021

Røde Kors bakker op om Region Sjællands frivillighedspolitik og finder det positivt, at politikken lægger op til et involverende samarbejde med civilsamfundet på forskellig vis. Røde Kors vil i samarbejdet gerne bidrage med videndeling og erfaringer om, hvordan borgere og patienter kan indgå i et sundt og aktivt hverdagsliv i fx en forening.

HØRINGSSVAR 2020

Høringssvar til ny hjemrejselov

Røde Kors møder hver dag afviste asylansøgere og ved, hvor vanskeligt det er for mange af dem at finde overblik og overskud til at træffe et aktivt valg om at rejse ud efter at have fået afslag på asyl. En model med tidlig indsats, klare procedurer og en håndholdt proces er positivt både ud fra et samfundsperspektiv og ud fra et humanitært og medmenneskeligt synspunkt.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om social service. (Styrket samarbejde om indsatsen til borgere på herberger og kvindekrisecentre og udvidelse af anvendelse af udslusningsboliger)
Røde Kors ser positivt på, at det i lovforslaget bliver forslået at boligmassen for udslusningsboliger udvides, og at det bliver præciseret at huslejerefusion ikke skal fratrækkes borgerens forsørgelsesydelse. Røde Kors mener dog, at det er vigtigt, at målet med den nye lovgivning ikke bliver, at give voldsramte kvinder et kortere ophold på kvindekrisecenteret per se – men at give dem det ophold, de har behov for. Dvs. et ophold af individuelt tilpasset længde med den nødvendige professionelle støtte og rådgivning. Derudover opfordrer vi til, at vigtigheden af et tæt og tidligt samarbejde med civilsamfundet i forhold til efterværnsdelen indskrives konkret i lovforslagets bemærkninger.

Høringssvar om bl.a. ændring af adgang til lønnet beskæftigelse og privat indkvartering og bolig
Røde Kors anerkender at muligheden for lønnet beskæftigelse, privat indkvartering og egenfinansieret bolig skal være lige for alle på tålt ophold. Det er overordnet Røde Kors' holdning, at forholdene for personer på tålt ophold skal indrettes med mulighed for et værdigt liv med adgang til uddannelse og privat- og familieliv.

Høringssvar ang. mulighed for at tvangsteste udlændinge, der skal udrejse af landet
Røde Kors anerkender regeringens ønske om at effektuere udsendelse af personer, der har fået afslag på ansøgning om ophold i Danmark, og vi mener at tvangstestning kun bør ske undtagelsesvis og med udgangspunkt i en række forbehold.

Høringssvar om lovforslag vedr. samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse
Røde Kors hilser den nye tilføjelse til straffeloven om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse varmt velkommen. Bestemmelsen forventes den at få en vigtig betydning for kvinder, der lever/har levet i voldelige forhold. Dels er håbet, at den ny bestemmelse vil kunne medvirke til at skabe højere grad af anerkendelse af, at man kan opleve seksuelle overgreb - også i et fast forhold og fra sin partner. Dels betyder den nuancerede definition af samtykke en anerkendelse af, at der stadig kan være tale om et seksuelt overgreb, selvom man ikke er i stand til at sige klart fra i gerningsøjeblikket. Røde Kors finder det dog problematisk, at psykisk vold ikke er skrevet eksplicit ind i den nye lovgivning i forhold til at vurdere, om der er tale om voldtægt. Samtidig er vi bekymrede for, om der med den ny bestemmelse vil være en uhensigtsmæssig hensyntagen til gerningsmanden i sager, hvor der har været en længerevarende seksuel relation mellem offer og gerningsmand.

Høringssvar ang. ophævelse af solnedgangsklausul
Røde Kors mener, at solnedgangsklausulen ikke bør fjernes uden en dybdegående evaluering af de erfaringer, der er gjort til dato.

Høringssvar om nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed
Røde Kors hilser det velkomment, at Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed med fokus på en helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer. Vi opfordrer dog til, at civilsamfundet nævnes mere eksplicit i retninglinjerne, gerne i de overordnede principper. Røde Kors påpeger desuden en række udfordringer ift. systemovergange, anbragte unge, voldsramte kvinder, bolig-udsættelse og hjemløse migranter, som vi oplever i vores socialt indsatser/tilbud, og hvor retningslinjerne kunne være tydeligere.

Høringssvar angående lovforslag om psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter
Røde Kors bakker op om regeringens lovforslag, og finder det positivt, at voldsudsatte kvinder på krisecentre vil være sikret psykologbehandling uanset opholdets varighed. Vi mener dog, at kvinder i ambulante tilbud også skal have ret til psykologbehandling. Røde Kors forslår derfor, at der samles op på implementeringen af lovforslaget, for at vurdere hvilke fordele der ville være ved at give kvinder i ambulante tilbud ret til den samme psykologbehandling.

Høringssvar på lovudkast om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love
Røde Kors finder det positivt, at reglerne på vigtige områder i udlændingeloven er blevet mere klare, herunder reglerne for processuelt ophold.  Vi hilser det endvidere velkomment, at man kan forlænge udrejsefristen ved behandling af inddragelsessager. Til gengæld mener Røde Kors, at betingelserne for motivationsfremmende frihedsberøvelse er problematiske, hvis ikke alle mindre indgribende tiltag er blevet foretaget forinden. Desuden anbefaler vi, at frihedsberøvede migranter i Danmark får bedre mulighed for at kommunikere med omverdenen.

Høring om reglerne for at udføre frivillig ulønnet arbejde for udlændinge med opholdstilladelse
Røde Kors finder det meget positivt at alle udlændinge, der har lovligt ophold eller tidsbegrænset opholdstilladelse, får mulighed for at udføre ulønnet frivilligt arbejde. Vi mener dog, at regler og definitioner bør følge den der findes på området.
 

HØRINGSSVAR 2019

Høringssvar ang. ændring for fremmedkrigeres børns erhvervelse af statsborgerskab mv.
Med lovforslaget foreslås bl.a. at børn født i et område, hvor der er ulovligt at indrejse eller opholde sig, ikke erhverver dansk indfødsret ved fødslen efter en forælder, medmindre forælderen har en særlig tilladelse til at indrejse eller opholde sig i området.
Røde Kors forholder sig overordnet kritisk til, at nyfødte børn med de forslåede ændringer, vil blive frataget rettigheden til statsborgerskab på baggrund af lovovertrædelser, en forælder har begået.

Høringssvar ang. ændring af reglerne for frakendelse af fremmedkrigeres statsborgerskab
Med lovforslaget foreslås muligheden for administrativt at kunne frakende en person sit danske statsborgerskab, uden at der stilles krav om, at pågældende skal være dømt ved en domstol i Danmark. Røde Kors har en række bekymringer ved lovændringen.  

Høringssvar til udkast til lovforslag om forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer
Røde Kors anbefaler en undtagelsesbestemmelse i det fremsendte lovforslag, så humanitære genbrugsforretninger kan undtages fra forbuddet mod gratis udlevering af bæreposer, så længe anden lovgivning umuliggør et salg af indkøbte poser i forretningerne i sektoren.

Høringssvar om afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn
Røde Kors hilser det på ovenstående baggrund velkomment, at regeringen med dette forslag til lov vil afskaffe kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn.

Høringssvar ang. Region Syddanmarks nye politik om frivillighed og medborgerskab
Røde Kors hilser overordnet Region Syddanmarks nye politik om frivillighed og medborgerskab velkommen, da politikken vidner om øget fokus på samarbejde med og inddragelse af civilsamfundet. Røde Kors påpeger dog, at ’frivillige sociale organisationer’ som eksempelvis Røde Kors bør skrives ind i politikken, som i udkastet kun har fokus på patientforeninger og frivillige.

Høringssvar ang. videreførelse af integrationsgrunduddannelsen (IGU-ordningen) 
Røde Kors hilser forlængelsen af IGU-ordningen velkommen og påskønner de udvidede muligheder for forlængelse af et IGU-forløb i forbindelse med orlov og sygeforløb. Røde Kors bifalder desuden, at den gældende ordning om refusion af udgifter til kost og logi indarbejdes i lovgivningen.

Høringssvar ang. ophævelse af kommunernes adgang til at fastsætte regler om anbragte børn og unges egenbetaling
Røde Kors finder det positivt, at børn og unge under 18 år, der har indtægter fra formueafkast eller arbejde, ikke længere kan afkræves at betale til døgnopholdet uanset, hvilken kommune de har bopæl i. Lovændringen kan skabe øget incitament for anbragte børn og unge til at påtage sig et fritidsjob.

Høringssvar til familieretlige bekendtgørelser og vejledninger
Røde Kors hilser overordnet det nye familieretlige system velkommen, men vi beklager i myndighederne i den forbindelse ikke har indtænkt familiernes muligheder for hjælp og støtte fra civilsamfundet.

Høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love
Lovforslaget implementerer det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Røde Kors har en række bekymringer ved lovændringerne.

Høringssvar ang. orienteringspligt mm. for personer på tålt ophold
Røde Kors mener at orienteringspligten er et godt tiltag og foreslår, at denne erstatter meldepligten når den opfyldes.
 

HØRINGSSVAR 2018

Høringssvar ang. kriminalisering af psykisk vold
Røde Kors hilser kriminalisering velkommen og har sammen med en række andre organisationer lavet et høringssvar i regi af Det Nationale Voldsobservatorium.

Høringssvar om opholdskravet for ret til dagpenge
Det er Røde Kors' holdning at undtagelserne for opholdskravet for ret til dagpenge skal gælde udsendte for humanitære hjælpeorganisationer, som er støttet af den danske stat samt føderationer eller søsterorganisationer til dansk støttede humanitære organisationer.

Høringssvar ang. anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge og frihedsberøvelse mv.
Røde Kors mener, at præciseringer af regler om anbringelse af uledsagede og frihedsberøvelse er positive, men ser en række bekymringer i forhold til de foreslåede ændringer om frihedsberøvelse - både i forhold til klageadgang og visitation.

Høringssvar om Københavns Kommunes udkast til Integrationspolitik 2019-2022
Røde Kors finder det positivt, at Københavns Kommune fremhæver vigtigheden af at få københavnere med minoritetsbaggrund i job og til at indgå i nye sociale fællesskaber. Røde Kors mener, at civilsamfundet kan bidrage væsentligt til denne opgave, og at dette fokus bør forstærkes yderligere.

Høringssvar ang. forhold for indsatte i Kriminalforsorgens institutioner
Røde Kors mener at overværing af besøg mellem Røde Kors frivillige og indsatte er unødvendigt. Det skyldes, at de frivillige sikkerhedsgodkendes og at vi har et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen. Ydermere mere er der risiko for, at det vil have en negativ effekt på besøgenes resocialiserende værdi.

Den sociale investeringsfond
Røde Kors er glade for, at civilsamfundet er tænkt med i forslaget, og anbefaler at dette beskrives nærmere i lovforslagets bemærkninger.

Ændring af indsamlingsloven
Røde Kors ønsker at mindske muligheden for vildledning og snyd og dermed skabe størst mulig sikkerhed for, at donationer går til de kommunikerede formål. Derfor hilser vi lovforslaget velkomment.

Lovforslag om ét samlet familieretligt system
Røde Kors er enig i, at der er behov for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til børn og familier i skilsmissesituationer, og hilser et familieretshus velkomment. Vi foreslår, at familieretshuset også får til opgave at indhente viden om og formidle de mange gode tilbud fra civilsamfundet til skilsmissemålgruppen.

Flygtningenævnets behandling af asylsager vedrørende umodne uledsagede 
Røde Kors er glade for, at Flygtningenævnet ønsker at tilrettelægge en proces, der tager hensyn til disse børns særlige behov. Det er afgørende, at proceduren varetages af børnefagligt kompetent personale.

Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen 
Røde Kors mener, at det er fornuftigt at have en retlig og beredskabsmæssig ramme, der kan håndtere store stigninger i indrejsende. Samtidigt understreger vi vigtigheden af, at det netop kun skal være i helt ekstraordinære situationer, særlige foranstaltninger skal anvendes.

Høringssvar om styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt 
Røde Kors finder det grundlæggende positivt, at alle udlændinge, der ønsker at repatriere, får muligheden for at træffe beslutninger herom på et velforberedt og oplyst grundlag, og at flere og fleksible økonomiske støtteordninger indføres.

Høringssvar om smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere. 
Røde Kors ser overordnet positivt på lovforslaget, fordi det giver flere mennesker mulighed for at løfte et frivilligt engagement uden unødige bureaukratiske benspænd.

Forslag om ophævelse af revisionsbestemmelse vedrørende reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge. 
Med forslaget bevares udlændingelovens regler om midlertidig beskyttelsesstatus og udskydelsen af adgangen til familiesammenføring i 3 år for visse flygtninge. Røde Kors mener grundlæggende at en familiesammenføring - uanset flygtningens beskyttelsesstatus - skal ske så hurtigt som muligt.

Høringssvar om lovforslag om forsøg med socialt frikort 
Røde Kors vurderer, at et socialt frikort kan forbedre målgruppens mulighed for at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet, og hilser lovforslaget om forsøg med socialt frikort velkomment.


HØRINGSSVAR 2017

Bekendtgørelser og vejledninger som følge af aftale om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde 
Røde Kors finder, at der er en uklar skelnen mellem forskellige typer frivillige indsatser, og har en række kommentarer til vejledning, der har til formål at forbedre dette.

Vejledning om det frivillige område efter serviceloven 
Røde Kors mener helt overordnet at det bør være obligatorisk for kommunerne at forsikre alle frivillige organiseret under dem.

Høringssvar til udkast til lovforslag om nedsættelse af integrationsydelse mm. 
Røde Kors mener at en nedsættelse af integrationsydelsen med 3 procent vil medføre en økonomisk forværring for i forvejen hårdt trængte familier og andre personer på integrationsydelse.

Høringssvar om indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere 
Lovforslaget omhandler en række ændringer i udlændingeloven, der bl.a. indebærer en automatisk indbringelse til Flygtningenævnet af afgørelser om inddragelse og nægtelse af forlængelse af flygtninges opholdstilladelser.

Ratifikation af 2. protokol om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt
Røde Kors hilser en dansk ratifikation af den 2. protokol til UNESCO-konventionen om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt velkommen, da det er en af de få internationale konventioner indenfor den humanitære folkeret, som Danmark endnu ikke har tiltrådt.

Høringssvar om skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge
Røde Kors er bekymret for, at lovforslaget primært vil ramme unge asylansøgere, der selv mener, at de er mindreårige, men hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om aldersændring.

Høringssvar om nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for personer på dagpenge og efterløn
Røde Kors mener, at alle barrierer for frivillig indsats bør fjernes. Vi finder det positivt, at dette forslag er en forbedring af de nuværende regler, men vi ser fortsat en række udfordringer ved reglerne, som de er fremsat i lovforslaget. 

Høringssvar til lovforslag om øget kontrol på udlændingeområdet
Røde Kors anerkender myndighedernes behov for at kunne kontrollere personers ind- og udrejse af landet. Men det er vores opfattelse, lovforslaget samlet set går videre, end hvad der måtte anses for nødvendigt. 

Høringssvar til lovforslag om ny kvoteordning
Der er i disse år et historisk højt antal flygtninge i verden, og Danmark bør derfor tage del i det internationale ansvar for at få nogle af disse flygtninge genbosat. Røde Kors mener, at det er forkert at gå væk fra flerårige kvoter og i stedet give den siddende minister kompetence til at beslutte genbosætningskapaciteten. 

Hørringssvar til bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol
Røde Kors tager afstand fra indførelsen af mulighed for varetægtsfængsling og hårdere sanktionering af opholds-, melde- og underretningspligten. Forholdene bør svare til de, der gælder for andre personer anbragt i varetægtsfængsel, og der bør bl.a. være vidtgående adgang til fællesskab med andre beboere og besøg.

Høringssvar på udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder
Røde Kors mener, at serviceloven bør være den primære ramme for beskyttelse af alle børn i Danmark. Parallelle love og regelsæt bør undgås. Vi er glad for at reglerne i nærværende bekendtgørelse flugter med reglerne under serviceloven.

Udtalelse fra Røde Kors vedr. praktiske erfaringer med ordningen om midlertidig beskyttelsesstatus
Det er Røde Kors’ oplevelse, at den usikkerhed der er forbundet med, at opholdsgrundlag og opholdstilladelse skal genvurderes hvert år, har en negativ effekt på flygtninges evne til at integrere sig i det danske samfund. Dette forstærkes af, at det er voldsomt belastende for flygtningefamilier at være adskilt som følge af den såkaldte 3-årsregel. 

Høringssvar på socialtilsyn på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige 
Røde Kors er overordnede positive overfor lovforslaget, fordi socialtilsynene er de rigtige til at foretag tilsyn med uledsagede mindreåriges indkvarteringsforhold. 

Høringssvar om øget brug af biometri m.v.
Røde Kors anerkender, at fastlæggelse af udlændinges identitet er en vigtig del af myndighedernes sagsbehandling. Vi støtter, at myndighederne har de nødvendige informationer til rådighed, bl.a. fordi tilliden til asylsystemet er afgørende. Derfor støtter vi, at myndighederne skal have bedre mulighed for at optage, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge til brug for identifikation og identitetskontrol.

Høringssvar på lovudkast om ro og orden på børnecentre
Røde Kors mener overordnet, at det er positivt, at der tilvejebringes regler for magtanvendelse og andre indgreb i de uledsagede asylbørns selvbestemmelsesret og privatliv, der minder om reglerne for magtanvendelse for anbragte børn og unge på opholdssteder. Vi mener dog, at der bør være de samme regler for beskyttelse af alle børn, og derfor bød de forslåede tiltag hellere indskrives i serviceloven og voksenansvarsloven.

Høringssvar ang. efterretningstjenesternes adgang til informationer om asylansøgere mv.
Røde Kors finder det positivt, at der med forslaget sikres effektive arbejdsgange for myndighederne.

Høringssvar til servicelovens vejledning nr. 1
Røde Kors finder som tidligere bemærket, at det er bekymrende, at børn hvis asylsag er afvist ikke er omfattet af serviceloven.

Høringssvar til forslag til omlægning af civilsamfundsstøtten
Røde Kors hilser de nye strategiske partnerskaber mellem UM og civilsamfundet velkomment. Vi foreslår bl.a. en yderligere sikring af de humanitære principper og øget fleksibilitet i partnerskaberne.

Høringssvar til Straksudsendelsesbekendtgørelsen
Røde Kors støtter muligheden for løsladelse med henblik på udsendelse.

Høringssvar til forslag til omlægning af civilsamfundsstøtten
Røde Kors hilser de nye strategiske partnerskaber mellem UM og civilsamfundet velkomment. Vi foreslår bl.a. en yderligere sikring af de humanitære principper og øget fleksibilitet i partnerskaberne.

Høringsvar ang. ændring af udlændingeloven: afvisning af asylansøgere ved grænsen i en krisesituation
Røde Kors finder det beklageligt, at Danmark med dette lovforslag tager endnu et skridt væk fra en fælles europæisk løsning af udfordringerne med mennesker på flugt. Vi sætter spørgsmålstegn ved den konkrete sagsbehandling på grænsen, manglende tydelig beskrivelse af hvornår en situation berettiger at nødbremsen anvendes samt udfordringer i forhold til adskillelse af familier.

Lovforslag om skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse
Røde Kors frygter, at det fremlagte lovforslag særligt vil ramme udsatte udlændinge med sociale eller helbredsmæssige udfordringer, som grundet disse særlige forhold ikke formår at erhverve sig tilstrækkelige danskkundskaber, tilknytning til arbejdsmarkedet eller fuldtidsbeskæftigelse. Røde Kors oplever desuden, at de hyppige ændringer af reglerne i udlændingeloven er retssikkerhedsmæssigt problematisk.

 

HØRINGSSVAR 2016

Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner
Røde Kors er meget positive over, at vi som civilorganisation er nævnt direkte i denne nye vejledning omkring planlægning af sundhedsberedskab, og vi giver i høringssvaret bud på, hvilke områder vi kan bidrage til sundhedsberedskabet.

Høringssvar vejledning til serviceloven om særlig støtte til børn og unge og deres familier
Røde Kors finder det glædeligt, at det præciseres, at asylansøgende børn og unge er omfattet af servicelovens regler. Til gengæld mener vi det er problematisk, at afviste asylansøgende børn og unge ikke er omfattet af serviceloven.

Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner
Røde Kors er meget positive over, at vi som civilorganisation er nævnt direkte i denne nye vejledning omkring planlægning af sundhedsberedskab, og vi giver i høringssvaret bud på, hvilke områder vi kan bidrage til sundhedsberedskabet.

Høringssvar til udkast til lov om styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste
Lovudkastet har til formål at styrke kontrollen for personer på tålt ophold. Overordnet er det Røde Kors’ vurdering, at de foreslåede skærpelser bevæger sig i grænseområdet for, hvad der er humanitært forsvarligt. Røde Kors tager derfor afstand fra de foreslåede skærpelser for personer på tålt ophold.

Høringssvar ang. forsikring af frivillige i kommunerne og § 18-redegørelsen
Røde Kors mener, at det skal være obligatorisk for kommunerne at forsikre frivillige og at § 18-redegørelsen skal beholdes.

Anerkendelse af ægteskaber indgået i udlandet
Røde Kors ønsker at bekæmpe ægteskaber indgået ved tvang og tilslutter sig fuldt ud FN’s mål om, at børneægteskaber skal være afskaffet i 2030. Vi har meget negative erfaringer med adskillelse af unge par i asylsystemet, hvor den ene er mellem 15 og 18 år. Derfor mener vi ikke at der er i den mindreåriges tarv, hvis Danmark ikke anerkender ægteskaber, hvor den ene par er mellem 15 og 18 år

Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder
Røde Kors påpeger at indrejseforbuddet er en unødig forhindring for, at vi kan udføre det humanitære arbejde, som staterne via Geneve-konventionerne har givet os pligt og ret til at udføre.

Høringssvar til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet
Røde Kors mener at bekendtgørelsen også bør indeholde e en pligt for kommunerne til at informere om frivillige tilbud til nyankomne i kommunen. Desuden understreger vi vigtigheden af at få gennemført en helbredsmæssig vurdering hurtigst muligt for de udlændinge som ikke erklæres jobparate. 

Høringssvar til forslag om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde
Lovforslaget indeholder bl.a. tilføjelse af de 17 verdensmål til udviklingsloves formål, hvilket Røde Kors støtter. Endvidere foreslås det at fjerne skelnen mellem bilateral og multilateral bistand i de 4-årige udgiftsrammer. Røde Kors mener at dette vil give mindre transparens. 

Høringssvar omkring ændring af Flygtningenævnets sammensætning
Med lovudkastet foreslås det at, Flygtningenævnets sammensætning ændres således at Dansk Flygtningehjælp og udenrigsministeren ikke længere skal indstille personer til nævnet. Røde Kors mener at dette vil mindske den faglige bredde i nævnets arbejde, og støtter derfor ikke forslaget

Verden 2030. Udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi
Røde Kors mener, at udkastet har mange positive elementer, men efterspørger en klarere prioritering. Vi foreslår derfor at de humanitære bidrag og hjælpen til fattige og skrøbelige lande øges markant. Vi argumenterer for at den humanitære bistand fortsat udelukkes skal give på baggrund af humanitære behov, og at de humanitære principper altid skal efterleves og at Danmark skal arbejde for at styrke den humanitære folkeret.

Høringssvar på diverse bekendtgørelse om integrationsprogram mv.
Bekendtgørelserne implementere bl.a. beskæftigelse som et centralt hensyn i boligplacering samt et styrket virksomhedsprogram, hvilket Røde Kors støtter. Vi understreger dernæst at det er afgørende af helbredsmæssig vurdering tilbydes hurtigt til de nyankomne, som har behov for det.

Høringssvar vedrørende ophævelse af 2 års frist for familiesammenføring
Røde Kors mener at denne skærpelse af muligheden for familiesammenføring er unødvendig. Retten til familie er en grundlæggende ret, og ingen burde være tvunget til at være adskilt fra deres børn.

Høringssvar på lovudkast til et styrket integrationsprogram
Lovudkastet har til hensigt at styrke integrationsprogrammet med hensigten at gøre det mere beskæftigelsesrettet. Røde Kors er enige i, at beskæftigelse er et helt afgørende succesparameter for integration. Samtidigt er det dog vores erfaring, at sprogkundskaber og den sociale side af integrationen udgør et væsentligt fundament for beskæftigelse, og det må derfor ikke glemmes til fordel for et entydigt fokus på beskæftigelse

Særlige undervisningstilbud til flygtningebørn
Forslaget omhandler højere klassekvotienter og større aldersspredning i modtageklasser. Endvidere skal kommuner have mulighed for at oprette særlige undervisningstilbud. Røde Kors mener ikke ændringerne vil gavne flygtninges grundskoleundervisning. I forlængelse heraf er vi bekymrede for, at lovforslaget ikke vil bidrage positivt til en bedre integration af flygtningebørn og -unge.

Høringssvar vedrørende direktiv om bekæmpelse af terrorisme
Røde Kors er bekymrede for, at det fremsatte direktiv kan give anledning til mulige begrænsninger af ”det humanitære rum”, som er afgørende for humanitære indsatser. Ligeledes ser vi en risiko for, at direktivet kan have en negativ effekt på respekten for den humanitære folkeret.

Høringsvar vedrørende Dansk Militærmanual
Røde Kors har siden 1997 arbejdet for, at Danmark skulle have en militærmanual og vi finder det derfor meget positivt, at manualen nu snart realiseres i praksis. Det er Røde Kors’ holdning, at manualen bør give et højere niveau for beskyttelse af krigens ofre, end tilfældet er i det udsendte udkast samt at for mange afvejninger mellem humanitære og militære hensyn for ofte sker med en overvægt til fordel for de militære hensyn. 

Høringssvar vedrørende udvidelse af personkredsen på integrationsydelse
Med forslaget om at udvide personkredsen for modtagelse af integrationsydelse stiger Røde Kors’ bekymring for, at flere personer i Danmark kommer til at leve i fattigdom. Røde Kors støtter, at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet, men at de personer, der kommer til at opleve en tilværelse på integrationsydelse, risikerer at blive flyttet længere væk fra deltagelse i vigtige integrerende fællesskaber.

Høringssvar vedrørende udlændingeloven
Røde Kors mener, at alle adskilte familier har brug for at blive genforenet i sikkerhed. Derfor er Røde Kors bekymret over forslaget om at udskyde retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus. Uanset hvor stort flygtningepresset måtte opleves, så er adskillelse af familier i 3 år urimeligt og ødelæggende. 

Røde Kors ser gerne, at Danmark engagerer sig aktivt i globale og fælles europæiske løsninger frem for isolerede danske forsøg på at begrænse antallet af flygtninge. Røde Kors opfordrer til, at de flygtninge, der kommer hertil, bliver mødt med værdighed, medmenneskelighed og ordentlighed i tale og handling.

 

HØRINGSSVAR 2015

Høringssvar vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge
Røde Kors anerkender den potentielt særlige situation, som kan føre til indførelse af ekstraordinære tiltag, men efterlyser en klar beskrivelse af, hvornår en sådan situation indtræffer. I forhold til indkvartering i flerpersoners beboelsesrum påpeger Røde Kors en særlig udfordring i forhold til sårbare, enlige flygtninge for hvem en sådan boligplacering kan være en stor belastning.

Høringssvar vedrørende kvoteflygtninge

Hensynet til den enkelte kvoteflygtning, vedkommendes families fremtidsmuligheder og generelle samfundshensyn kan tale for, at der ved udvælgelse af kvoteflygtninge blandt andet kan lægges vægt på udlændingens mulighed for at blive integreret i det danske samfund. Men Røde Kors mener, at det primære kriterium for udvælgelse af kvoteflygtninge fortsat er og bør være, om vedkommende er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951, og dermed at beskyttelseselementet og genbosætning med mulighed for at holde familier samlet har højeste prioritet.

Udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
Fra asylansøgende børn og unges perspektiv finder Røde Kors det problematisk og meget bekymrende, at vejledningsændringen udelukker handlemuligheder og foranstaltninger, som Serviceloven berettiger andre børn til. (Røde Kros Asyl, april 2015)

Høringssvar vedrørende omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
Røde Kors påpeger, at der i lyset af de store flygtninge- og migrationsstrømme er behov for fælles europæiske løsninger. Derfor hilser Røde Kors det velkomment, at Danmark fortsat deltager under Dublin- og Eurodacforordningerne. Røde Kors opfordrer til, at der skabes så bred en opbakning som muligt i Folketinget til at skabe rammer for dansk deltagelse i fælles europæiske løsninger, og til at Danmark og EU aktivt medvirker til at vende flygtningestrømmene ved skabe bedre fremtidsudsigter i de lande, migranterne rejser fra. Endelig understreger Røde Kors betydningen af fælleseuropæiske tiltag, der er med til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Høringssvar vedrørende lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd
Røde Kors bakker op om ophævelsen af revisionsbestemmelsen.

Høringssvar vedrørende vejledning om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere
Røde Kors bakker generelt op om den opdaterede bekendtgørelse og vejledning, men efterlyser at vejledningen berører kommunernes forpligtelse til at medvirke til, at der udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver. Derudover påpeger Røde Kors, at vejledningen ikke tager hensyn til de helt særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt eller fagligt ønskeligt at finde en frivillig midlertidig forældremyndighedsindehaver.

Høringssvar vedrørende egenbetaling for lægeerklæring for personer på integrationsydelse
Med lovforslaget indføres egenbetaling for lægeerklæring for personer på integrationsydelse, som søger dispensation for bestået prøve i dansk for at opnå dansktillæg. Røde Kors udtrykker i forlængelse af indførelsen af integrationsydelsen, at enhver ekstra udgift der pålægges personer på integrationsydelse, vil bidrage til de forventede ringere levevilkår som integrationsydelsen i sig selv betyder.

Forslag om indførelse af integrationsydelse
Røde Kors udtrykker bekymring over, at indførelsen af integrationsydelsen vil føre til flere fattige, og at det er udokumenteret, at forslaget har afgørende betydning for hvor mange, der vælger at søge asyl i Danmark. Røde Kors efterlyser en helhedsorienteret tilgang til verdens flygtningestrømme, og at regeringen vil styrke civilsamfundets muligheder for aktiv deltagelse i integrationen.

Straffelovsrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i
Røde Kors har en række præciseringer og anbefalinger til Straffelovsrådets udtalelse og forventer at blive hørt ved en eventuel ændring af straffeloven.

Forslag til lovændringer iforb. med et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte
Røde Kors støtter intentionen om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal have en uddannelse og være i beskæftigelse. I høringssvaret påpeger Røde Kors dog, at en helhedsorienteret integrationsindsats, der medtænker medborgerskab og sundhedsaspekter, er nødvendig. Den beskæftigelsesrettede integration bør ikke realiseres på bekostning af disse aspekter. 

Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald ll” 
Røde Kors støtter regeringens målsætning om at genbruge flere tekstiler og foreslår, at det sker gennem en udbygning af genbrugsaktørernes eksisterende, velfungerende systemer. 

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier
Bekendtgørelsen indeholder regler om almennyttige lotterier. I høringssvaret fremgår Røde Kors’ holdninger til udkastet til bekendtgørelsen. Vi henviser i øvrigt også til ISOBROs høringssvar. 

 

HØRINGSSVAR 2014

Lov om udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt til kommunen 
Loven løser to problemer som Røde Kors har peget på i en årrække: Der indføres for det første registreringspligt mellem krisecentre og kommuner, så kvinderne får den rådgivning, som de har krav på. For det andet udvides rådgivningen til at gælde alle kvinder, hvor den tidligere kun var for kvinder med børn. 

Lovforslag om ændring af bl.a. boligkravet i udlændingeloven 
Lovudkastet indeholder blandt andet et forslag om, at boligkravet ved familiesammenføring nedsættes fra 3 år til 1 år og 6 måneder. Røde Kors mener, at dette er positivt, da det vil betyde, at man kan leve op til boligkravet med en fremlejekontrakt. 

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (pdf) 
Røde Kors mener, at den foreslåede nye midlertidige beskyttelsesstatus er unødvendig, da den eksisterende lovgivning giver mulighed for at give opholdstilladelse for 2 år og til at inddrage opholdstilladelser, hvis forholdene i hjemlandet ændrer sig tilstrækkeligt. Det er ikke sandsynligt, at situationen i de flygtningeproducerende landevil ændre sig markant i løbet af et år og dermed kan den væsentligste konsekvens af forslaget vil være, at der skabes øget utryghed blandt asylansøgere og flygtninge med midlertidigt ophold. Røde Kors er også bekymret over at den foreslåede midlertidige status ikke giver adgang til familiesammenføring før efter 1 år.

Inkorporering af Børnekonventionen (pdf)
I august indgav udvalget om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet betænkning om inkorporering af en række FN-konventioner, herunder Børnekonventionen. Røde Kors mener, at en inkorporering af Børnekonventionen er et vigtigt signal om, at vi i Danmark lever op til vores særlige forpligtigelser over for børn, og den vil samtidig give børnene bedre mulighed for at gøre brug af deres rettigheder.

Styrkelse af den psykosociale indsats ved beredskabshændelser (pdf)
Røde Kors støtter et øget fokus på den psykosociale indsats ved beredskabshændelser i Danmark.  

Ændring af Udlændingeloven (ændrede kriterier vedr. kvoteflygtninge) (pdf.)
Med lovforslaget lægges der op til en konkret og individuel vurdering, hvilket vi anser for nødvendigt for at opretholde fokus på såvel beskyttelsesbehovet som andre humanitære behov. Røde Kors hilser de nye kriterier velkommen. 
(Justitsministeriet, Januar 2014)

Ændring af Serviceloven (tidlig forebyggende indsats) (pdf.)
Røde Kors hilser en ny lovgivning velkommen, som styrker den tidlige forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Særligt velkommen er udsatte børn og unges muligheder for deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter.
(Social, Børne- og Integrationsministeriet, januar 2014) 

 

HØRINGSSVAR 2013

Ændring af Udlændingeloven og Kildeskatteloven(humanitært ophold, forsørgelse af asylansøgere samt den internationale eftersøgningstjeneste) (pdf)  
Røde Kors kommenterer et samlet lovforslag med ændring af reglerne om opsættende virkning i sager om humanitært ophold samt regler om forsørgelse af asylansøgere. Lovforslaget rummer også ændring af reglerne om eftersøgning af unge uledsagedes forsvundne familiemedlemmer, hvor Røde Kors samarbejder med andre Røde Kors-selskaber verden over. 
(Justitsministeriet, september 2013) 

På asylområdet gennemføres Dublin III-forordningen nu i dansk lov (pdf)
Der foreslåes bl.a. en sikring af retsgarantierne på området. Det er især positivt, at der formuleres klare begrænsninger for frihedsberøvelse af asylansøgere med henblik på udsendelse i medfør af Dublin forordningen.
(Justitsministeriet, september 2013)

Bekendtgørelse om sundhedsmæssig vurdering af nyankomne m.fl. (pdf)
Med de nye regler tilbydes bl.a. flygtninge, som har fået ophold, en helbredsmæssig vurdering. Røde Kors hilser, i lighed med lovændringen, bekendtgørelsen velkommen - og peger på vigtigheden af at inddrage viden fra asylfasen, hvor Røde Kors også tilbyder asylansøgere en række sundhedstilbud. 
(Social-, Børne-, og Integrationsministeriet, august 2013)

Ændring af bekendtgørelsen om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (bladpuljen) (pdf)
Med den nye bekendtgørelse, som følge af forlig om ændring af mediestøtten, ændres vilkårne for at opnå distributionsstøtte for foreningsblade og magasiner. Røde Kors har både roser og kritik. 
(Kulturstyrelsen, august 2013)

Ændring af lov om social service -Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter (pdf)
Med forslaget forpligtes kommunerne til at tilbyde en handleplan, som skal omfatte myndighedernes muligheder og forpligtelser til at støtte den pågældende, som er i risiko for alvorlig æresrelateret konflikt. Røde Kors hilser med udgangspunkt i vores erfaringer forslaget velkommen.
(Social- og Integrationsministeriet, august 2013)

Ændring af forsvarsloven - øget fleksibilitet mellem forsvarets uddannelser og de civile uddannelsestilbud (pdf)
Forslaget vil skabe en større fleksibilitet mellem det almindelige uddannelsessystem og forsvarets uddannelser. Det vil resultere i et både bredere og mere erfarent ansøgerfelt til internationaler stillinger. Røde Kors hilser derfor den del af lovforslaget velkommen.
(Forsvarsministeriet, februar 2013)

Ændring af Udlændingeloven  - om bedre forhold for voldsramte ægtefællesammenførte samt støtte til ofre for menneskehandel (pdf)
Forslaget rummer en række positive tiltag til bedre bestyttelse af ofre for menneskehandel. Men også tiltag til at sikre, at ægtefællesammenførte såvel som deres børn ikke fastholdes i voldelige situationer for at kunne blive i Danmark. 
(Justitsministeriet, januar 2013)

Ændring af Udlændingeloven (pdf)
Med forslaget overføres en del af politiets sagsbehandling i den indledende fase af asylprocessen til Udlændingestyrelsen. Røde Kors er enig i forslaget.
(Justitsministeriet, januar 2013) 

Ændring af Udlændingeloven, Kildeskatteloven og Integrationsloven (pdf)
Forslaget fokuserer på asylansøgernes kompetencer og giver, under visse forudsætninger, asylansøgere ret til at bo og arbejde uden for asylcentrene. Røde Kors har længe efterlyst netop dette og hilser derfor forslaget velkommen. 
(Justitsministeriet, januar 2013) 

 

HØRINGSSVAR 2012

Ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier (pdf)
Røde Kors vurderer, at forslaget vil styrke det lokale civilsamfunds mulighed for at afholde flere mindre lotterier på samme tid og ved det samme arrangement. Røde Kors hilser derfor forslaget velkommen. 
(Skatteministeriet, december 2012)

Ny dansk naboskabsstrategi for 2013-2017 (pdf)
Røde Kors i Danmark arbejder i blandt andet Hviderusland, Sydøsteuropa og Armenien.  Centralt for en ny dansk naboskabsstrategi peger vi på vigtigheden af at inddrage civilsamfundet som et grundlag for demokratisk transition. 
(Udenrigsministeriet, oktober 2012)

Ændring af ligningsloven - om fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst (pdf)
Røde Kors peger i sit høringssvar på, at lovforslaget vil gøre det sværere at rekruttere erfarne medarbejdere til at yde en humanitær indsats i verdens konfliktområder. 
(Skatteministeriet, juli 2012)

Ny kørekortbekendtgørelse (pdf) 
Førstehjælp ved erhvervelse af kørekort til biler og motorcykel gør i dag en stor forskel. I sit høringssvar glæder Røde Kors sig derfor over, at man skal lære førstehjælp, når man skal tage et kørekort til knallert. 
(Justitsministeriet, juli 2012) 

Betænkning vedr. indsamlingsreglerne (pdf)
Røde Kors er tilfreds med, at betænkningen lægger op til en modernisering af den danske indsamlingslov. For Røde Kors er det særligt vigtigt, at indsamlingsetik og tillid vægtes højt. 
(Justitsministeriet, juni 2012)

Ny strategi for Danmarks Internationale Udviklingssamarbejde (pdf)
Røde Kors peger på vigtigheden af at prioritere sundhed, katastrofeforebyggelse og respekten for det humanitære rum i krise-og konfliktsituationer. (Udenrigsministeriet/Danida, april 2012)

Ændring af Udlændingeloven - Oprettelse af uafhængigt Udlændingenævn (pdf)
Røde Kors er enige i, at der skal oprettes et uafhængigt udlændingenævn, der beskæftiger sig med sager om opholdstilladelse. Og opfordrer til, at man overvejer en lignende klagemulighed vedrørende ansøgninger om humanitær opholdstilladelse. (Justitsministeriet, april 2012)

Ændring af Udlændingeloven - reglerne for tidsubegrænset opholdstilladelse, udvisningsreglerne samt udvidelse af Flygtningenævnet (pdf)
Røde Kors er enige i, at det alene skal være domstolene som vurderer, om udvisning eller betinget udvisning er mulig inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. Røde Kors kritiserer dog, at regeringen med lovforslaget ikke søger at genoprette den tidligere retstilstand. 
(Justitsministeriet, april 2012)

Ændring af Lov om Institut for Menneskerettigheder (pdf)
Røde Kors arbejder tæt sammen med Institut for Menneskerettigheder, særligt om krigens regler på asylområdet. Derfor har vi både en række generelle og specifikke kommentarer til lovudkastet fra Udenrigsministeriet. 
(Udenrigsministeriet, marts 2012)

Ændring af Lov om Danmarks Internationale Udviklingssamarbejde (pdf)
Røde Kors er enig i ambitionen om mere åbenhed i behandlingen af den danske udviklingsbistand. Røde Kors advarer mod, at nedlægge den bistandsfaglige rådgivning med deltagelse af folkelige organisationer, arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer og akademiske miljøer.   
(Udenrigsministeriet, februar 2012) 

 

HØRINGSSVAR 2011

Ændring af Udlændingeloven - skærpede udvisningsregler (pdf) 
Røde Kors peger i sit høringssvar på, at skærpelsen vil føre til store menneskelige konsekvenser og tragedier – både for den enkelte og for familien, der bliver i Danmark. 
(Justitsministeriet, juni 2011)

Bekendtgørelse om Almennyttige lotterier (pdf) 
Røde Kors er gået sammen med en række andre organisationer og foreninger om et fælles høringssvar, hvori vi peger på en række moderniseringstiltag for de almennyttige organisationers mulighed for at drive tidssvarende lotterier. 
(Skatteministeriet, april 2011) 

 

HØRINGSSVAR 2010

Valg af partnerlande – hvor skal Danmark gøre en forskel? (pdf) 
Røde Kors peger i sit høringssvar på, at udviklingspolitikken bør være styret af ønsket om at reducere fattigdom. Hvis regeringen vælger at reducere den danske bistand til færre lande, har Røde Kors en række kommentarer til kriterierne for valg af partnerlande. 
(Udenrigsministeriet, december 2010)
 
Ændring af Udlændingeloven - Uledsagede stilles i vanskelig situation (pdf) 
Røde Kors stiller sig stærkt kritisk overfor en række ændringsforslag til Udlændingeloven, som blandt andet lægger op til, at unge uledsagede kan sendes til modtagecentre, der skal oprettes i hjemlandet. Det rejser ifølge Røde Kors en lang række problemer, som der ikke er taget højde for. 
(Integrationsministeriet, september 2010)

 

HØRINGSSVAR 2009

Ændring af Udlændingeloven - positivt med ekstra advokatbistand (pdf)
I et høringssvar om diverse ændringer i Udlændingeloven bakker Røde Kors op om ekstra advokatbistand, men påpeger også problemer med meldepligten for unge, som tager en ungdomsuddannelse.
(Integrationsministeriet, november 2009)