Holdninger og mærkesager

Røde Kors i Danmark arbejder neutralt og upartisk i verdens brændpunkter. I Danmark arbejder vi uafhængigt af partipolitik. Som en del af verdens største humanitære hjælpeorganisation har vi samtidig en pligt til at blande os i debatten og til at søge indflydelse.

Vi taler på vegne af de mennesker, som ellers ikke har en stemme i den politiske debat. Vi søger indflydelse for at forbedre vilkår for udsatte mennesker og for at forbedre de rammer, vi arbejder inden for.

Det er afgørende, at vi aldrig bliver partipolitiske. Vi udtaler os om områder, hvor vi arbejder og har et mandat, og vi udtaler os på vegne af de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe. Vi udtaler os, fordi vi har en stor viden om udsatte medmennesker i Danmark og ude i verden.

Høringssvar

Vi kommenterer og kommer med forslag til forbedringer, når regeringen udarbejder lovforslag. Vi er ofte formel høringspart og i dialog med beslutningstagere, før en ny lov eller et nyt regelsæt bliver til.

Du kan læse om vores høringssvar her

Mærkesager

Bekæmpelse af ensomhed - Pernille Skafte

Ensomhed påvirker mennesker både psykisk og fysisk og koster hvert år samfundet milliarder. I Danmark føler op imod 600.000 borgere over 16 år sig svært ensomme. 

I Røde Kors arbejder vi for, at ensomhed anerkendes som en central udfordring for vores samfund og at politikere mfl. tænker bekæmpelse af ensomhed ind i øvrige politiske prioriteter, bl.a. sundhed, psykiatri, børn og unges mistrivsel, uddannelse og beskæftigelse, ny ældrelov mv.

Røde Kors har i samarbejde med Ældre Sagen samlet over 100 aktører om ensomhedsdagsordenen – på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og myndigheder – og har leveret Danmarks første nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed. Handlingsplanen peget på 75 anbefalinger.

Røde Kors mener, at regeringen, for at imødekomme strategien og handlingsplanens mange anbefalinger og initiativer, skal afsætte flere midler på kommende finanslove end de midler, der pt. er afsat til bekæmpelse af ensomhed. Her bør civilsamfundets, herunder Røde Kors’, fællesskaber, støtte og netværk, få en central placering.     

Læs mere her

 

Bedre forhold for flygtninge i Danmark - Niels Svankjær Christiansen

I Røde Kors mener vi, at uanset, hvor længe en flygtnings ophold måtte blive, skal Danmark være et land, hvor vi behandler hinanden med respekt og tager et særligt hensyn til udsatte og sårbare, herunder særligt børn.

Vi skal møde alle flygtninge med medmenneskelighed og sikre dem en retfærdig og gennemskuelig behandling. Det gælder både i forhold til de flygtninge, som har opholdstilladelse og de, der ikke får forlænget opholdstilladelsen, og som derfor risikerer ophold på udrejsecenter og hjemsendelse.

Derfor arbejder vi for bedre forhold for flygtninge i Danmark ved både at sikre at vores egne indsatser og de politiske rammer gør, at flere flygtninge kan være selvforsørgende – til gavn for både den enkelte og samfundet. 

Vi mener, at flygtninge, som i dag modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse skal kunne modtage kontanthjælp, børne- og ungeydelse samt børnetilskud på samme vilkår som alle andre borgere i Danmark. Ellers kan det få utilsigtede konsekvenser bl.a. ved at afskære dem fra fællesskaber - noget, der særligt kan ramme børn og som i sidste ende ikke gavner integrationen. 

Desuden skal der sættes en tidsmæssig grænse for, hvor længe flygtninge er på midlertidigt ophold i Danmark. Det vil både være til gavn for den enkelte og for deres motivation til at integrere sig i Danmark.

Ovenstående holdninger er et udtryk for hvad Røde Kors anser som nogle af de mest centrale fokusområder i forhold til integration af flygtninge i Danmark. Der kan læses mere om Røde Kors´ konkrete holdninger i vores høringssvar her

Læs om Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine

 

Røde Kors som en del af det danske beredskab - Louise Paulsen

De sidste års kriser har tydeligt vist, at civilsamfundet er en central motor og bidrag til det danske kriseberedskab. Før, under og efter akutte kriser kan civilsamfundet engagere den enkelte borger og forankre vigtigheden af et fælles ansvar for et trygt og sikkert samfund.

Erfaringerne viser, at civilsamfundet kan bidrage positivt til myndighedernes opgaveløsning i akutte situationer. Men erfaringen er også, at myndighederne sjældent tænker civilsamfundet ind fra starten. Det kan gavne samfundssikkerheden, hvis myndighederne mere systematisk nyttiggør de ressourcer, som den brede frivillighed udgør, herunder civilsamfundets adgang til landets mest sårbare og udsatte grupper.

Røde Kors og vores mere end 40.000 frivillige er parate til at tage ansvar. Vi udvikler hver dag vores beredskab og uddanner frivillige til at kunne yde fx psykosocial støtte. Vi ser både i vores egen organisation og i samfundet generelt et stort potentiale for mere samarbejde før, under og efter kriser.

På den baggrund arbejder Røde Kors for et styrket humanitært fokus i samfundssikkerheden, der bl.a. indebærer at:

  • Styrke civilsamfundets rolle og ansvar i samfundssikkerheden
  • Integrere civilsamfundets psykosociale indsatser i det nationale beredskab
  • Etablere et socialt beredskab til gavn for samfundets mest udsatte grupper