Alle børn skal beskyttes

Røde Kors i Danmark har ansvar for at beskytte børn mod overgreb i vores aktiviteter og projekter. Derfor har vi en række retningslinjer og værktøjer til både frivillige og ansatte i Røde Kors samt vores samarbejdspartnere.retningslinjer for beskyttelse af børn

Frivillige og ansatte i Røde Kors, der har direkte kontakt med børn og unge, har en særlig forpligtelse til at arbejde ud fra vores retningslinjer, så vi sikrer at beskyttelse af børn er tænkt ind i vores aktiviteter.

Læs Røde Kors’ retningslinjer for beskyttelse af børn 

Sådan gør vi i Røde Kors

Røde Kors vil sikre, at børn ikke udnyttes og misbruges. Det gør vi ved at:

 • sikre at alle frivillige, medarbejdere og vores samarbejdspartnere kender til vores retningslinjer og værktøjer til beskyttelse af børn.
 • træne frivillige og medarbejdere i, hvordan retningslinjerne omsættes i praksis.
 • ledere i Røde Kors kender retningslinjerne og deres betydning for, hvordan vi tilrettelægger og afholder vores aktiviteter og projekter i Røde Kors.

Information om beskyttelse

Alle ansatte og frivillige i Røde Kors samt samarbejdspartnere, som kan få kontakt med børn, skal have kendskab til, hvad overgreb er, og hvordan mistanke eller viden om overgreb håndteres i Røde Kors. Derfor introduceres alle ansatte og frivillige til retningslinjerne til beskyttelse af børn, når de henholdsvis underskriver ansættelseskontrakter og Røde Kors-aftalen om frivillig indsats.

Når vi indgår samarbejde med eksterne parter, som kan få kontakt med børn, sikrer vi, at de er bekendte med vores retningslinjer og de skriver under på, at de vil følge dem i deres arbejde med Røde Kors.

Regler for samvær

Røde Kors har udarbejdet en række regler for, hvordan samvær med børn kan organiseres, så vi både undgår og forebygger overgreb og misforståelser. Hovedpointerne er:

 • Generelt frarådes det, at frivillige eller ansatte i Røde Kors er alene med et eller flere børn (undtaget er særlige funktioner som fx ung til ung mentor, værger mv.).
 • Der må aldrig være låste døre, når frivillige, ansatte og børn er sammen.
 • Brug så vidt muligt skiftende voksne i intime situationer f.eks. ved hjælp til toiletbesøg og brug voksne af samme køn som barnet hvis muligt.
 • Frivillige eller ansatte bør ikke sove sammen med børn, medmindre det er absolut nødvendigt.
 • I tilfælde hvor der arrangeres besøg med eksterne samarbejdspartnere, må børnene ikke efterlades uden opsyn med besøgende.
 • Frivillige og ansatte bør ikke invitere børn alene hjem til sig selv, medmindre børnene er udsat for en akut risiko.
 • Brug af computere, mobiltelefoner, kameraer eller sociale medier skal anvendes hensigtsmæssigt med fokus på at beskytte børn og deres rettigheder.
 • I aktiviteter med børn må der ikke bruges uhensigtsmæssigt sprog eller adfærd, som krænker og overskrider børns rettigheder.
 • Alle med tilknytning til Røde Kors skal overholde gældende dansk lovgivning i relation til arbejde med børn, og der må ikke anvendes fysisk og psykisk overgreb i nogen som helst form.
 • Når børn deltager i Røde Kors’ aktiviteter, uden at deres forældre er til stede, skal der tages stilling til, om der skal indhentes tilladelse fra forældre/værger eller relevante myndigheder f.eks. for børn, der opholder sig i Danmark uden deres forældre.
 • Alle med tilknytning til Røde Kors har ansvar for at underrette om overgreb på børn, både internt i Røde Kors og til relevante myndigheder efter gældende lovgivning.
 • Husk altid at lytte til børnene (og forældrene) og giv dig tid til at høre, hvad de har på hjerte.
 • Inddrag børnene i aktiviteter og planlægning, svarende til deres alder og udvikling, så det sikres, at børn har medindflydelse og deres rettigheder overholdes.

Børneattester

Ansatte og frivillige i Røde Kors, der har direkte kontakt med børn under 15 år, skal indhente børneattest, inden de begynder i aktiviteter med børn. Det er aktivitetslederens eller den lokale Røde Kors-afdelings ansvar at indhente børneattester på frivillige, og ledelsen i Røde Kors har ansvar for at indhente børneattester på ansatte.

I Røde Kors fornyes børneattester hvert andet år.

Hvis mistanken opstår

Alle borgere i Danmark er omfattet af den almindelige underretningspligt. Det betyder, at alle frivillig i Røde Kors’ sociale aktiviteter er omfattet af den almindelige underretningspligt og skal gå videre med eventuel viden om vold, seksuelle overgreb eller hvis der ikke bliver taget vare på et barns basale behov.

Derudover er der den skærpede underretningspligt, som fx gælder for værger og ansatte fagpersoner, eller hvis man varetager opgaver på vegne af det offentlige. Det gælder f.eks. alle ansatte i Røde Kors' asylafdeling.

Kontakt

For mere information om Røde Kors’ beskyttelse af børn kontakt os på +45 35 25 92 00 eller info@rodekors.dk