Psykologiske ydelser til mennesker med flygtningebaggrund

Mange flygtninge har været udsat for traumatiske hændelser eller risikerer at blive sekundært traumatiseret af familiemedlemmer, og det kan have store konsekvenser. Der er desværre flere års ventetid på traumecentrene og behandlingsbehovet vokser. 
I Røde Kors' Psykologenhed har vi stor erfaring med at arbejde psykologisk med mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Mennesker der er flygtet til Danmark fra mange forskellige steder i verden og som kommer med meget forskelligartede erfaringer i bagagen. Gennem Akademiet kan vi tilbyde en række ydelser i form af psykologiske screeninger, psykologiske vurderinger og undersøgelser, behandling samt undervisning og supervision til forskellige faggrupper. 

Vi har en meget bredt funderet psykologenhed med stor erfaring fra arbejdet med undersøgelser og behandlinger af flygtninge, og vores team dækker både børne-, unge-, voksen-, og familiepsykologer. 

Børnepsykologiske undersøgelser og vurderinger

Vores psykologenhed undersøger børn og unge (0-17år) med flygtningebaggrund, der udviser bekymrende adfærd, mistrivsel eller fejludvikling, herunder belastningsreaktioner og reaktioner på traumatiske hændelser, sociale- og relationelle vanskeligheder, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder, udviklingsforsinkelser og indlæringsvanskeligheder.

Vi tilbyder psykologiske vurderinger samt børnepsykologiske undersøgelser afhængigt af, hvad der skønnes nødvendigt ved henvendelser fra kommunale aktører vedrørende udsatte børn. Når kommunale aktører henvender sig, visiterer vi barnet/den unge.
Undersøgelserne indebærer typisk anamnesesamtaler med forældre/forældremyndighedsindehaver, samtaler med f.eks. pædagoger og lærere, observationer, gennemgang af standardiserede spørgeskemaer og psykologisk testning af barnet. En børnepsykologisk undersøgelse startes og afsluttes typisk med et netværksmøde, hvor forældre og/eller netværk inddrages og forventninger afstemmes. Undersøgelsen munder ud i anbefalinger af handlemuligheder til kommune, børnehave/skole, såvel som forældre eller omsorgsgivere, for at få barnet i bedre trivsel eller udvikling.
Oplever I bekymring for et barn/ung, så kontakt os. 
Vores psykologenhed vil vurdere den konkrete sag.

En lille pige

Psykologiske screeninger af børn, unge og familier.

Vores psykologer i Røde Kors Asyl har igennem et årti psykologisk screenet tusindvis af ledsagede og uledsagede børn, unge og deres familier. Nu kan vi via Røde Kors Akademiet udbrede de psykologiske screeninger til bl.a familiesammenførte, uledsagede mindreårige og unge på sikrede institutioner efter bestilling fra den enkeltes kommune. 

En psykologisk screening kan bidrage med vurdering af børn, unge og familiers psykiske tilstand, trivsel, udfordringer og mestringsstrategier. Formålet med den psykologiske screening er udelukkende at identificere særlige behov hos det enkelte barn/den unge eller i den pågældende familie
I screeningen afdækkes de beskyttende og belastende faktorer, som påvirker den enkeltes trivsel og udvikling. Det tilstræbes at få et samlet billede af den enkeltes ressourcer og mestringsstrategier. For at styrke modstandskraft og tilpasning tilbyder psykologen ofte psykoedukation og vejledning ift. de forskellige problemstillinger, der fremkommer under screeningssamtalen. Samtalen afrundes med en tilbagemelding til den pågældende, og en orientering om det videre forløb, såfremt psykologen vurderer, at der er behov for yderligere støtte. Resultatet af den psykologiske screening meldes tilbage til opdragsgiver, som her er kommunen. 
Er I bekymrede og i tvivl om, hvilken indsats er den rette? Så kontakt os.

Inklusion - Røde Kors Akademiet

Psykologiske behandlingsforløb

Vi tilbyder behandling til både børn, unge og deres familier samt voksne med flygtningebaggrund, der udviser mistrivsel eller psykiske symptomer i form af f.eks. belastningsreaktioner og reaktioner på traumatiske hændelser (PTSD), angst, tristhed og søvnvanskeligheder, affektreguleringsproblemer, nedsat funktionsniveau, tilknytningsvanskeligheder samt sociale- og relationelle vanskeligheder. 

Vores psykologenhed tilbyder psykologisk behandling af høj faglig kvalitet. Den psykologiske intervention, vi tilbyder, indbefatter psykoterapeutisk behandling, støttende samtaler, kriseintervention, psykoedukation, rådgivningsaktiviteter individuelle som gruppeorienterede
Vores psykologer er vant til at håndtere meget komplekse sager, som kræver tværfagligt samarbejde. Således er den psykologiske behandling ofte en del af en helhedsorienteret indsat enten hos en enkelt person eller i en familie. 
Målet for interventionen er, som minimum, en bevarelse af funktionsniveau. Der tilstræbes en differentieret og effektiv indsats, hvor klienten profiterer i form af lindring af aktuelle symptomer. Derudover arbejdes der hele tiden med fokus på at udviklingspotentialet hos den enkelte eller den samlede familie udfoldes.

Oplever I bekymring for et barn/ung/voksen, så kontakt os. Vores psykologenhed vil vurdere den konkrete sag.

Psykologisk behandlingsforløb - Røde Kors Akademiet

FriRum - forebyggende indsats og behandlingsmetode til udsatte familier og grupper

Forløbet varetages af vores psykologer og sundhedsplejersker – evt. i samarbejde med kommunal fagperson. Metoden kan tilpasses både familier og grupper af børn og unge - eller eksempelvis mødegrupper, uledsagde mindreårige og afviste asylansøgerfamilier.

I friRum spejler deltagerne sig i andre i samme situation og der skabes rum til at få talt om de svære emner, og rum til at være forælder/barn/ung/ledsager. Metoden har fokus på at skabe størst mulig trivsel ved at styrke samspillet og giver redskaber til at tale om- og navigere i svære livsomstændigheder, opbygge ressourcer og giver især børn rum til at være børn.
Forløbende kan variere fra en enkelt dag til et længere forløb på otte uger med en varighed på 3-4 timer om ugen. Vi anbefaler seks til otte deltagere.
Priseksempel på otte deltagere i forløb på otte uger ca 20.000kr. 
 

En gruppe mennesker

 

Supervision

Møder du og dine kollegaer traumatiserede familier med flygtningebaggrund i jeres arbejde? Ønsker I supervision fra psykologer, der har stor erfaring med netop denne målgruppe?
Vores psykologenhed tilbyder både supervision og faglig opkvalificering til psykologer og andre faggrupper, der arbejder med flygtninge og asylansøgere. 
Målgruppen, vi superviserer inkluderer både børn, unge og voksne.


Når mennesker arbejder med mennesker – især udsatte grupper . er supervision essentielt.
Med den voksende gruppe af flygtninge, som har et behandlingsbehov, er der et stort pres på de faggrupper, der møder dem – også hos eksempelvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og kommunale psykologer. 
Flere psykologer og andre beslægtede faggrupper efterspørger derfor viden om flugtbagage og krigstraumer, og har brug for sparring omkring kompleksiteten i disse sager.
For kommunale aktører, der ønsker at varetage egne behandlingsforløb, tilbyder vi derfor supervision, så den enkelte psykolog eller eksempelvis familiekonsulent kan blive klædt på til at tilbyde den bedst mulige behandling og samtidig passe på sig selv ved selvomsorg med fokus på handlemuligheder.
Supervision bruges til refleksionsrum – både til at facilitere faglig refleksion og læring samt som kompetenceudvikling. Der kan være tale om sagssupervision eller f.eks. supervision vedrørende det tværfaglige arbejde eller en individuel eller familierettet intervention. Supervisionen kan foregå såvel individuelt som i gruppe.
Ønsker I supervision - så kontakt os endelig for en snak om jeres behov.

Supervision - Røde Kors Akademiet

 

Tag kontakt - vi hjælper dig videre

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde indenfor traumebehandling og supervision, så kontakt os ved at udfylde skemaet nedenfor. Klik det af som du interesserer dig for, så sørger vi for at sende det relevante materiale til dig på e-mail. 

Jeg er indforstået med Røde Kors brug af cookies og accepterer Røde Kors brug af privatpolitik

Røde Kors Akademiet
Sandholmgårdsvej 40
3460 Birkerød

Følg os på Linkedin 

akademiet@redcross.dk
+45 35 43 22 44

Åbningstider:
Man-tors. 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.00