Kurser & kompetenceudvikling

Røde Kors Akademiet kan hjælpe med værktøjer, viden og inspiration til fagfolk, så de lykkes med god integration af flygtninge – også når det gælder midlertidighed.
Vi tilbyder både faste leverancer og skræddersyede kurser samt tværkommunale temadage.
Vores faste udbud er baseret på efterspørgsel og er kategoriseret indenfor asylret og tværfagligt arbejde, inddragelse af opholdstilladelser og det at arbejde med mennesker i midlertidighed – både hvad det betyder for borgeren, men også hvad det har af betydning for dig som professionel.
Mange efterspørger også viden om traumer og mentalisering, da mange flygtninge har været udsat for traumatiske hændelser, hvilket kan have stor betydning for både sprogindlæring, tilknytning til arbejdsmarkedet, familiens helhed og den enkeltes helbredsmæssige tilstand.
Endvidere efterspørger mange lærere og pædagoger redskaber til at håndtere inklusion af flygtningebørn, og på tværs af faggrupper, er der behov for kulturforståelse – både når det gælder forældresamarbejde og på arbejdspladsen.
Et emne, som også fylder mere er sundhedsområdet, fordi meget sundhedsfagligt personale ønsker redskaber til mødet med målgruppen. 


Asylret og socialfaglig rådgivning i det tværfagligt arbejde med flygtninge

Den store tilstrømning er ved at være overstået, men det betyder langt fra, at den store integrationsopgave er afsluttet, tværtimod. Og integrationsudfordringen er langvarig, familiesammenføringer kan også være en stor udfordring på tværs af den typiske forvaltningsstruktur. 

Røde Kors' socialrådgivere har stor erfaring med det juridiske og socialfaglige felt, herunder kendskab til metoder og løsninger på det kommunale område. De har mange års erfaring med at træne og uddanne medarbejdere i og udenfor organisationen på feltet, bl.a. ift. koordinering på tværs af forvaltninger med børn og voksne med flygtningebaggrund samt oplæg om asyl-og flygtningeret.

Asylret - Røde Kors Akademiet

Inddragelse af opholdstilladelser – hvad gør det ved dig som fagperson?

Den professionelles håndtering af midlertidighed. 
Flere og flere børn og voksne får inddraget deres opholdstilladelser, hvilket påvirker hele familien, men også dig som medarbejder. 

Vi fokuserer på, hvad det gør ved dig som fagperson at arbejde med familier, der får inddraget deres opholdstilladelser og skal agere i midlertidighed. 
Vores fokus er på at ruste jer som professionelle i en opgave, hvor I kan føle afmagt og hvor det bliver følelsesmæssigt svært.  Dette kursus er især relevant for dig i jobcenterregi.

Vi leverer både tværkommunale oplæg om emnet, samt skræddersyede temadage med fokus på at udforme konkrete arbejdsprocedurer i den enkelte kommune. Hvis I arbejder i en kommune, der ønsker selv at stå for vejledning af familierne, kan vi klæde jer på med viden om fakta og proces samt koble viden på ift. den psykosociale tilgang; hvordan I håndterer kontakten med forældre og børn med fokus på, hvordan I støtter dem bedst muligt, især ved modreaktioner. 
 

Midlertidighed og fagpersoner - Røde Kors Akademiet

Traumeforståelse og mentalisering

vi underviser i at forstå og håndtere den flugtbagage, børn og voksne kan have med sig med fokus på stresshåndtering, traumeforståelse og mentalisering.

I vores undervisning fokuserer vores psykologer på, hvordan man arbejder med udsatte flygtninge - og I får metoder til at spotte traumer, samt viden om, hvordan man som professionel kan arbejde med mennesker, der er traumatiserede. Efter jeres behov vægter vi at arbejde fokuseret med børn, unge, voksne og eller familier som målgruppe.
Vi arbejder også med mentalisering, som handler om at opfatte og forstå andres og egen adfærd. Gennem mentalisering lærer man sine egne følelser, tanker og antagelser at kende, og ved at mentalisere ser man den andens perspektiv. Mentaliseringstilgangen er især velegnet til at arbejde med udsatte børn og unge, fordi den tilbyder en samlet teori om børns udvikling samt forståelse for konsekvenser af traumer og omsorgssvigt.
 

Traumeforståelse og mentalisering - Røde Kors Akademiet

 

Integration i skole og daginstitutioner – pædagogik for flygtningebørn

Hvad betyder traumer for indlæringen? Hvordan inkluderer du børn med traumer? Og hvordan kan du hjælpe et barn med at genlære at lege og føle sig tryg på ny? Vi underviser i Pædagogik for flygtningebørn, giver baggrundsviden og praktiske redskaber til at understøtte børn og unges udvikling, læring og integration i skole og daginstitutioner.

I Røde Kors har vi mere end 30 års erfaring med at drive børnehaver, skoler og fritidstilbud for børn med flygtningebaggrund. Derfor har vi et grundigt kendskab til de udfordringer, der kan opstå, når børn og familier med forskellige kulturelle baggrunde og flugtbagage skal integreres i dagligdagen.
Røde Kors har i samarbejde med Københavns professionshøjskole og Roskilde Universitet udviklet syv pædagogiske principper, som er integreret i det pædagogiske arbejde på asylcentre og som kan skabe inkluderende miljøer i alle dagtilbud. Det overordnede formål med pædagogikken er at bidrage til, at børnene igen får lyst og evne til at lære nyt. Pædagogikken styrker og forbereder børnene på fremtiden, uanset om de bliver i Danmark eller skal rejse videre.
Når vi underviser i Pædagogik for flygtningebørn, underviser vi også i STROF, da vi i Røde Kors arbejder ud fra disse pædagogiske greb og de derfor er en naturlig del af de pædagogiske principper.
STROF står for Struktur, Tale og tid, Ritualer, Organiseret leg og Forældresamarbejde.

Alt efter jeres behov, vægter vi at arbejde med, hvordan man sikrer en god og ordentlig kommunikation med forældre, der ikke taler dansk – også med fokus på en introduktion til dansk institutionsliv.  Vi fokuserer på metoder og redskaber til at inkludere flygtningebørn med mulige traumer i bagagen, og vi underviser i Joyful play.
 

Integration i skole- og daginstitution - Røde Kors Akademiet

 

Sundhedsvæsenet – sygdoms og kulturforståelse

Sundhedsfagligt personale og sundhedsfaglige studerende efterspørger viden om flygtninges sundhedsmæssige baggrund og redskaber til at håndtere målgruppens udfordringer.


Vi tilbyder kurser og oplæg til faggrupper som eksempelvis jordemødre, sundhedsplejersker eller privatpraktiserende læger, der ønsker viden om flygtninge ift. sygdomsforståelse, traumeforståelse og henvisningsmuligheder, viden om brug af tolke samt en generel større kulturel forståelse. 
Ønsker I viden om torturofre, de eksisterende sundhedstilbud i asylregi eller tværfagligt samarbejde, kan vi også hjælpe.
 

Sundhedsvæsenet - Røde Kors Akademiet

 

Forældreguiden – styrk forældrerollen

Hjælp til selvhjælp.
Forældreguiden er et gratis dialogværktøj, som uanset fagområde klæder dig på til at tale med flygtningeforældre om, hvordan de kan styrke familietrivslen i en situation, hvor stress og traumer ofte svækker forældrerollen
.

Guiden er skrevet af eksperter i krisepsykologi, og med den kan du som fagperson eller (frivillig) give forældrene handlemuligheder i forhold til sorg og traumer, og værktøjer til at øge trivslen i familien og skabe en lysere fremtid. På den måde kan du understøtte dit samarbejde med udfordrede flygtningefamilier og hjælpe din egen opgaveløsning på vej som eksempelvis familiekonsulent, sundhedsplejerske, sagsbehandler, pædagog eller lærer. Forældreguiden er gratis, men vi anbefaler, at Røde Kors Akademiet introducerer værktøjet og klæder jer på til at formidle guiden bedst muligt samt klæder jer på til de reaktioner, der vil komme hos familierne.
 

Forældreguiden - Røde Kors Akademiet

 

Kurser & kompetenceudvikling

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde indenfor faste kurser og kompetenceudvikling, så kontakt os ved at udfylde skemaet nedenfor. Klik det af, som du interesserer dig for og så sender vi det relevante materiale til dig.

Jeg er indforstået med Røde Kors brug af cookies og accepterer Røde Kors brug af privatpolitik