The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

De fem psykosociale grundelementer


Et stigende antal mennesker lider af angst, depression eller er ramt af andre psykiske sygdomme, ligesom flere og flere mennesker føler sig ensomme eller bliver ramt af stress og mistrivsel. Familier og enkeltpersoner, der lever under vanskelige livsvilkår, f.eks. grundet arbejdsløshed, dårlig økonomi, manglende netværk, sygdom, flugt, ensomhed, fængsling, ulykker eller katastrofer, kan have behov for psykosocial støtte til at mestre deres livssituation. At vi er i stand til at respondere på psykosociale behov, er essentielt for at understøtte metal sundhed og trivsel. Mental sundhed og psykosocial støtte (MSPSS) kan desuden være med til at forhindre, at akutte eller akkumulerede belastningsreaktioner udvikler sig til sværere tilstande, som f.eks. psykiske sygdomme.

Den psykosociale tilgang er fundamentet for vores sociale aktiviteter i Røde Kors samt ved psykosociale akutindsatser i forbindelse med kritiske hændelser. Selve aktiviteterne er psykosociale i sig selv, da de understøtter sociale og psykologiske faktorer hos et menneske, men de har også alle den psykosociale tilgang som fundament og teoretisk referenceramme. Den psykosociale tilgang ser potentialer og ressourcer hos det enkelte menneske og søger at støtte op om, at mennesker mestrer deres livssituation og bliver i stand til at skabe positive forandringer i deres liv. Den psykosociale tilgang handler om at fremme:

Tryghed – handler om tryghed i de fysiske rammer, information, forventningsafstemning, tillid, struktur og forudsigelighed.

Ro - handler om at skabe følelsesmæssig ro, ved f.eks. aktiv lytning og psykisk førstehjælp, beroligende aktiviteter, fokus på åndedrag og normalisering af følelsesmæssige reaktioner.

Fællesskab - handler om, at man ikke føler sig alene, men er del af et meningsfyldt fællesskab med andre. 

Handlekraft – handler om at fremme motivationen til at handle og være foretagsom, og at man tror på, at man selv kan håndtere og påvirke sin livssituation.

Håb – handler om troen på at situationen og fremtiden kan blive bedre, at man har et meningsfuldt liv og lever efter sine værdier.

Kilde: Five Essential Elements of Immediate and Mid–Term Mass Trauma Intervention, Stevan E. Hobfoll, Psychiatry 70(4), Winter 2007.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.


Den psykosociale ramme og de forskellige niveauer for støtte


Specialiseret behandling af psykisk sygdom – toppen af trekanten – er specialiseret klinisk behandling for mennesker, der over lang tid er stærkt berørte af psykisk sygdom, og som har svært ved at få dagligdagen til at fungere. Det kan f.eks. være mennesker, der lider af svære depressioner, svær skizofreni, svær posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) eller har et længerevarende og stort forbrug af euforiserende stoffer. Behandling kan f.eks. være en kombination af medicinsk behandling og samtaleterapi og gives gennem det offentlige sundhedssystem f.eks. gennem distriktspsykiatrien, psykiatriske dagtilbud eller døgntilbud. 
Psykologisk støtte – det tredje lag i støttetrekanten – handler om forebyggelse og behandling for personer og familier, som viser tegn på alvorlig mistrivsel, eller som er i risiko for at udvikle psykisk sygdom, men som med støtte er i stand til at have en nogenlunde fungerende hverdag. Støtten kan være psykologisk rådgivning eller terapi, som ofte bliver igangsat gennem det offentlige sundhedssystem eller private tilbud.

Fokuseret psykosocial støtte – det andet lag i støttetrekanten – er aktiviteter, der fremmer mental sundhed og trivsel ved at have fokus på målgruppens særlige problemstillinger. Eksempler på det er aktiviteter for indsatte/nyligt løsladte, kvinder udsat for vold eller mennesker uden for uddannelses- og jobmarkedet. Fokuseret psykosocial støtte gives primært i sociale aktiviteter af frivillige, der er trænet i psykosocial støtte og får tilbudt supervision. 

Grundlæggende psykosocial støtte – det første lag i støttetrekanten – er aktiviteter, der fremmer mental sundhed og trivsel ved at fokusere på fællesskab, socialt samspil og sammenhængskraft for den enkelte, familier og lokalsamfund. Eksempler er Røde Kors’ aktiviteter for mennesker, der ønsker fællesskab og netværk gennem en-til-en-støtte eller fællesskabsaktiviteter. 

Sikkert og trygt miljø – den ydre cirkel – illustrerer, at mental sundhed og psykosocial støtte bidrager til at skabe et sikkert og trygt miljø og omvendt – et sikkert og trygt miljø understøtter også mental sundhed og trivsel. Er der ikke et sikkert og trygt miljø, kan det hæmme muligheden for at fremme mental sundhed og psykosocial trivsel. Cirklen illustrerer vigtigheden af at leve i et samfund, der overholder menneskerettigheder, og hvor mennesker støttes med værdighed og respekt ud fra de syv Røde Kors-principper. Aktiviteter er f.eks. fortalerarbejde i mærkesager som ensomhed, partnervold, anti-stigmatisering og anti-diskrimination, og at asylansøgere og indsatte behandles med respekt og værdighed. 

Pilene - Pilen på venstre side af støttetrekanten indikerer, at services og aktiviteter kræver mere træning og supervision, jo højere op i trekanten de er. Pilen på højre side af støttetrekanten indikerer, at berørte mennesker, der har behov for services og aktiviteter i den øvre del af pyramiden, har en højere grad af psykisk sygdom og/eller mistrivsel end i den nedre del af pyramiden. Der bør dog bemærkes, at berørte ofte har behov for services og aktiviteter fra flere fra forskellige niveauer i støttetrekanten. Pilen lige under trekanten indikerer, at langt flere berørte har behov for services og aktiviteter fra første lag af støttetrekanten end fra toppen.
 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.


Trivsel og kompetenceudvikling for frivillige

Kompetenceudvikling

I Røde Kors har vi mange forskellige aktiviteter, og der er stor forskel på frivilligopgaverne. Frivillige kommer med mange forskellige erfaringer og kompetencer, og går forskelligt til opgaverne. Frivillige i Røde Kors skal klædes godt på til deres frivilligopgaver og føle sig trygge i deres virke. Derfor tilbyder Røde Kors kompetenceudvikling til frivillige, hvor frivillige kan udvikle deres viden, færdigheder og praksis. Nedenstående kompetenceudviklingsaktiviteter har særligt fokus på mental sundhed og psykosocial støtte:

  • Vi træner frivillige og ansatte i grundlæggende psykosocial støtte gennem ”medmenneskelighed i praksis” kurserne samt inkluderer basal psykosocial støtte i aktivitetsspecifikke kurser.
  • Vi træner frivillige og ansatte i psykisk førstehjælp og integrerer psykisk førstehjælp i førstehjælpskurser og hos samaritter.
  • Vi uddanner psykosociale teamledere, så de kan varetage implementeringen af psykosociale akutindsatser ved kritiske hændelser.
  • Vi har fokus på digitale læringsformer og udvikler e-learningsmaterialer, afholder webinarer og vidensaloner.

Frivilliges trivsel

Det psykosociale arbejde er til tider krævende. Som frivillig i sociale aktiviteter kan man være vidne til historier og skæbner, der ryster ens værdisæt eller billede af, hvordan verden er eller burde være. I nogle tilfælde bliver frivillige også konfronteret med deres egen frygt eller på anden vis berørt gennem historier og skæbner, som de møder. Det er vigtigt at diskutere begrænsninger i det frivillige arbejde, og hvad der forventes af den frivillige. Desuden skal den frivillige ofte træffe hurtige og svære beslutninger, og man kan stå i dilemmaer, hvor man er i tvivl om den rigtige løsning. Derfor kan det være brugbart for én selv – men også for de andre frivillige – at vende disse situationer med hinanden. Som frivillige er man hinandens vigtigste sparringspartnere, og det skal der drages nytte af. Når man har mulighed for at vende dilemmafyldte eller svære situationer med hinanden, sikrer man læring, og at oplevelserne ikke kommer til at sætte sig negativt på arbejdsglæden. At tage vare på hinanden som frivillige er givende og kan være nødvendigt for at kunne støtte deltagerne i aktiviteterne.

I Røde Kors ønsker vi at skabe en kultur, hvor vi løbende drøfter både frivilligopgaver og situationer eller dilemmaer, som frivillige ofte står i. Formålet er, at ens medfrivillige kan give støtte og konkret sparring i forhold til opgaver og dilemmaer. Gennem Røde Kors’ mangeårige frivillige arbejde i vores forskellige aktiviteter har vi støttet tusindvis af mennesker i en sårbar situation og herved hentet meget værdifuld viden og erfaring. Det er derfor vigtigt, at vi deler denne viden og erfaring med hinanden, så f.eks. nye frivillige og andre aktiviteter kan få gavn heraf. Nedenstående er nogle fokusområder for frivilliges trivsel:

  • Vi har fokus på læring gennem supervision, sparring, erfaringsudveksling og sidemandsoplæring.
  • Vi uddanner aktivitetsledere i værktøjer og metoder til at understøtte frivilliges trivsel.
  • Vi integrerer værktøjer til egenomsorg i kurser og gør værktøjerne tilgængelige gennem webinarer og på mitrodekors.dk.
  • Vi tilbyder frivillige supervision i deres aktiviteter. Vi tilbyder også samtaler gennem psykolognetværket ved kritiske hændelser i det frivillige virke.