Venner Viser Vej i hele landet

Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp matcher gennem en fælles, landsdækkende indsats flygtninge med frivillige venner og venskabsfamilier. Som flygtning kan det være svært at blive en aktiv del af samfundsfælleskabet og arbejdsmarkedet. De frivillige venner hjælper med at vise vejen.

Frivillige venner styrker flygtninges muligheder

En ny evaluering af projektet understreger målgruppens udbytte af at indgå i en relation med en frivillig ven.
Læs evalueringen

Bedre danskkundskaber

Flygtninge med en frivillig ven bliver bedre til dansk, og flygtninge, der står uden for arbejdsmarkedet eller ikke taler dansk på deres arbejdsplads, har særlig stort udbytte.

Øget trivsel og tryghed

De frivillige yder psykosocial støtte og hjælp til håndteringen af usikkerheden omkring flugtsituationen og reetablering i et nyt land. Støtten bidrager til at øge flygtningenes trivsel og tryghed.

Øget deltagelse i foreningsliv

Børnenes deltagelse i foreningsliv styrkes gennem relationerne til de frivillige, som hjælper dem med tilmelding til fritidsaktiviteter og søge kontingentstøtte.

Bedre system-, kultur- og samfundsforståelse

Relationen til en frivillig styrker kultur- og samfundsforståelsen gennem samtaler om kulturelle normer og værdier, børneopdragelse og traditioner. Især nyankomne flygtninge får glæde af praktisk støtte til at navigere i det digitale Danmark.

Styrket tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse

Frivillige venner bidrager til, at flygtninges beskæftigelsesmuligheder styrkes. Det sker igennem de frivilliges netværk, kendskab til lokale virksomheder, støtte til job- og uddannelsessøgning samt hjælp til afklaring.

Bedre hverdagsmestring og øgede handlekompetencer

De bedre danskkompetencer og den øgede systemforståelse gør flygtninge mere selvhjulpne og i stand til selvstændigt at opsøge løsninger på hverdagens udfordringer.

Jeg tog ham i hånden og gik ind til nogle direktører og sagde: ”Ham her, ham står jeg inde for, og kan og vil du give ham en chance?”, og det har givet resultat.


Frivillig i Venner Viser Vej

En indsats baseret på relationer

Fundamentet i Venner Viser Vej er etablering af en længerevarende personlig relation baseret på tillid, medmenneskelighed og ligeværdighed – en relation, der ofte bliver til et ægte venskab. 

kontainer_image

Ronni og Yousef 

Ronni og Yousef mødte hinanden i 2017 i København. De holder af at mødes i lufthavnen, hvor de spiser på Flyvergrillen og ser på fly og træner dansk.

kontainer_image

Yulia, Sergey og Karen Margrethe

Yulia og Sergey er flygtet med deres familie fra Ukraine til Danmark, hvor de har fået Karen Margrethe som frivillig ven. Sammen tager de på udflugter, taler om kulturforskelle og øver dansk

kontainer_image

Annie og Legese

Legese kom til Danmark i 2016, hvor han mødte Annie og hendes familie. Typisk hygger de med brætspil og klarer Legeses praktiske udfordringer sammen over en kop kaffe.

De er som en familie her. De er som en far og en mor og bedsteforældre til mine børn.


Flygtning om sin venskabsfamilie i Venner Viser Vej

Et stærkt samarbejde med kommunerne over hele landet

Venner Viser Vej har etableret samarbejde med landets kommuner og en lang række aktører på integrationsområdet, eksempelvis sprogskoler, boligselskaber, helhedsplaner og lokale foreninger. 

Projektet har været med til at forstærke en skalerbar infrastruktur, der kan fungere som et lokalt akutberedskab ved akut behov for  frivilligstøtte til nye flygtninge. Det viste sig nyttigt i 2022 i forhold til modtagelse af flygtninge fra Ukraine.

Læs mere om at samarbejde med os

80+ kommuner med vennetilbud

Vi samarbejder med over 80 kommuner og en lang række af aktører på integrationsområdet for at udbrede lokale vennetilbud.

10.000+ venskaber

Siden projektets begyndelse er mere end 10.000+ personer med flygtningebaggrund blevet matchet med en frivillig ven eller venskabsfamilie.

En velafprøvet og skalerbar infrastruktur

Projektet sikrer en national dækning af frivilliggrupper i næsten alle kommuner, hvilket giver en infrastruktur, der kan aktiveres ved modtagelse af nye flygtninge.

Kontainer image
.

Evaluering af Venner Viser Vej

Projektet er blevet evalueret ad flere omgange, senest af forsknings- og rådgivningsvirksomheden Als Research dækkende perioden 2019-22. Evalueringerne viser klart, at frivillige venner i høj grad styrker integrationsindsatsen.

Læs evalueringsrapporterne

Vil du være frivillig?

Tusindvis af frivillige er allerede blevet venner med flygtninge og familiesammenførte gennem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Som frivillig kan du bidrage med noget helt særligt, som ingen andre kan, nemlig dig selv. Du melder dig, fordi du har lyst - ikke fordi du får penge for det, eller fordi det står i loven. Det skaber forudsætninger for en relation baseret på tillid.

Læs mere om at blive frivillig

Kontainer image
Kontainer image

Kurser for frivillige

I Venner Viser Vej støtter vi op om vores frivillige. Eksempelvis med inspiration til at håndtere kulturmødet eller viden om regler og love, som hjælper de frivillige venner med bedre at støtte flygtningene i at få et job. Det kommer særligt til udtryk i vores kurser for frivillige, hvor fagpersoner hjælper med både perspektiv og konkrete værktøjer.

Se vores kurser

 

Kontainer image

Få en frivillig ven eller venskabsfamilie

Måske har du – eller én du kender - brug for hjælp til det danske sprog, til jobsøgningen eller til at skabe et lokalt netværk. Frivillige venner får ikke løn. De har heller ikke tilknytning til kommunen eller andre offentlige myndigheder. Det er helt almindelige danskere, der gerne vil hjælpe dig eller din familie.

Læs mere om at få en frivillig ven 
 

Kontainer image

Vil I samarbejde?

Vi samarbejder bredt med mange organisationer - eksempelvis kommuner og boligsociale aktører, som helhedsplaner og boligselskaber - om at formidle og udvikle vores tilbud til flygtninge og familiesammenførte.

Det er et samarbejde, som gavner det enkelte menneske, vores samarbejdspartnere og samfundet som helhed.

Læs mere om samarbejde

PROJEKTETS PARTNERE

Røde Kors logo DRC Dansk Flygtningehjælp logo

Udlændinge og integrationsministeriet logo 3 Siri       KL logo

OM VENNER VISER VEJ

Venner Viser Vej er et landsdækkende partnerskab mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp.

Projektet er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet i perioden 2019-2023.

Læs mere om projektet.

MATERIALER

Find materialer om Venner Viser Vej.

KONTAKT

kontakt@vennerviservej.dk