Røde Kors om Taksøe-Jensen rapporten: Gode takter - nu er det op til politikerne!

Røde Kors mener overordnet, at den netop udgivne rapport fra Peter Taksøe-Jensen om Danmarks fremtidige udenrigs- og udviklingspolitik rummer mange gode forslag. Derfor vil vi gerne opfordre politikerne på Christiansborg til at smøge ærmerne op, og virkeliggøre de mange gode forslag.Haiti katastrofe
 
 

Fotograf: Jakob Dall

Ja til egne interesser, men ikke for snæver landeafgrænsning

Røde Kors er enig i, at prioriteterne for en dansk udenrigspolitik skal være i overensstemmelse med danske interesser. Men det er vigtigt, at det sker med en forståelse for, at det er svært at forudse, hvad danske interesser er et par år frem. Peter Taksøe-Jensen fremhæver selv, at vi for blot få år siden ikke havde kunnet forudse det sikkerhedsbillede, vi står over for i dag. Det er også vores erfaring, at destabilisering i en region hurtigt kan forårsage destabilisering i en naboregion. Ingen havde fx forudset omfanget af den nuværende humanitære situation i Syrien og det deraf følgende flygtningepres på Europa. Derfor skal vi prioritere Danmarks indsats, men ikke nødvendigvis afgrænse os til specifikke lande i Europas umiddelbare geografiske nærområde.

Mere fokus på skrøbelige lande og nærområder

Rapporten foreslåret øget fokus på skrøbelige lande og nærområder. Det har beslutningstagere og politikere nu sagt over en bred kam i en årrække. Røde Kors er helt enig, men savner handling! Vi kan kun opfordre til, at det sker nu. For at gøre det håndgribeligt vil vi gerne foreslå, at der i første omgang som minimum sker en fordobling af midlerne, vi bruger i dag.

Respekt for de humanitære principper er afgørende

Røde Kors støtter fuldt ud en ny tilgang til humanitære kriser, der i langt højere grad integrerer udviklingsbistanden, humanitær hjælp, civilsamfund og det private erhvervsliv. Som Taksøe-Jensen selv skriver i rapporten: ”Der skal være mest mulig sammenhæng, men der må ikke være sammenblanding”. Humanitære indsatser skal ske på humanitære principper: De skal være neutrale og uafhængige. Syrien, er et rigtig godt eksempel på, at det såkaldte ’humanitære rum’ – dvs. adgangen og muligheden for at yde humanitær hjælp - er meget presset. Derfor må de konkrete humanitære operationer aldrig blandes sammen med militære mål eller dikteres af økonomiske diplomati. Så mister de lokale aktører tilliden til hjælpen, og dermed mister vi adgangen til at hjælpe.
Og så er det desuden vigtigt, at Danmark fortsat altid er parat til at hjælpe, når en alvorlig katastrofe opstår et sted i verden - også selv om det sker et sted, hvor vi ikke har prioriteret en langsigtet tilstedeværelse. Det nytter ikke noget, at vi ikke har midler til at hjælpe, når der sker et jordskælv som det seneste i Nepal.

Danmark skal gøre mere for at beskytte ofre for krig

Røde Kors så gerne, at der i rapporten var langt større fokus på udbredelsen af den humanitære folkeret – reglerne for krig. Vi har lige set endnu et hospital, der bliver bombet i Aleppo med store, humanitære konsekvenser. Aldrig før har så mange civile været ofre for væbnede konflikter. Der er derfor behov for, at vi gør mere for at undgå ødelæggende krige med alt for mange civile ofre, og at Danmark går i spidsen for at sikre udbredelsen og respekten for den humanitære folkeret, når krigen raser. Det viser situationen i Syrien med alt ønsket tydelighed.

Behov for mere fokus på forebyggelse af katastrofer

Med en stadig tættere befolket verden med klimaforandringer og stigende pres på energi-, og vandforsyninger vil stadig flere små og store katastrofer skabe øget destabilisering med større migrationsstrømme til følge. Særlig de eksplosivt voksende byområder med ringe eller ingen infrastruktur og usikre boliger er udsatte og sårbare for fremtidige katastrofer. Vi kan ikke forhindre katastrofer i at ske, men vi kan mindske omfanget af deres ødelæggelser ved at arbejde målrettet med forebyggelse både i de voksende byer og på landet. Røde Kors mener derfor, at Danmark bør gå foran med et fokus på forebyggelse og beredskab fremfor først at handle, når katastrofen er sket. Det koster, i sidste ende koster både liv og flere ressourcer. Røde Kors støtter, at der er en samtænkning mellem katastrofeforebyggelse og beredskab. Men det skal ske på lokalt niveau, således at vi opbygger stater og lokalsamfunds modstandskraft til at håndtere katastrofer bedre.